Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ВИХІДНОЇ ВОДИ ЗА ДАНИМИ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ м. КИЄВА

УДК 628.147

Д. В. Чарний1, І. С. Кузмич2

1 – Інститут водних проблем і меліорації НААНУ,  м. Київ

e-mail:  dmitriych10@gmail.com

2 – Київський національний університет будівництва і архітектури  м. Київ
e-mail: egor_ks@i.ua

Основне джерело водопостачання в Україні – це  води найбільших річок. У зв’язку із трендом кліматичних змін відбуваються характерні зміни якості води у головних джерелах водопостачання. Як наслідок,  відбуваються зміни у характері розвитку фітопланктону, що призводить до ускладнення роботи існуючих станцій водопідготовки. В даній статті проаналізовані багаторічні спостереження за станом якості води Київського водозабору за період активної вегетації фітопланктону. Було вивчено дані з 2006 по 2011 роки, а для порівняння були взяті роки до початку температурного стрибка (з 1983 по 1985 роки). Проаналізовано взаємозв’язки кольоровості, мутності, фітопланктону та його складових, температури, біогенних елементів. За основу взяті кореляційні зв’язки між кожним з елементів, які наведені у вигляді кореляційних матриць. Зроблено перевірку одержаних даних на відповідність нормальному закону розподілу. Кореляція визначалась за методами Пірсона та Спірмена. Спираючись на отримані кореляції, визначено вимоги до очисних споруд у відповідності до існуючого температурного тренду. Одним з головних висновків є необхідність підвищення бар’єрної здатності споруд для затримки фітопланктону, марганцю, розчинних органічних речовин, колірності та забезпечення спроможності таких споруд до аерації вихідної води.

Ключові слова: фітопланктон, кореляція, температура, нітрати, нітрити, кисень, водопостачання, рН, мутність, колірність.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , ,
19.07.2013 at 3:58 pm

ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ВІД УРАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАТІОННИХ ФЛОКУЛЯНТІВ


Ю.А.Омельчук1, Е.В.Рудковська1, М.Д.Гомеля2

1 – Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

2 – Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

e-mail: ruda_lena@mail.ru

У роботі проведено оцінку ефективності очищення води від урану катіонними флокулянтами і коагулянтами, такими як РІКС-А0, Полвак-68, сульфат алюмінію, сульфат заліза (II). Вивчено процеси очищення уран-вмістних шахтних вод в залежності від типу і дози реагенту і коагулянту, визначено вплив рН середовища на ефективність очищення води від урану, розроблені умови досягнення повного очищення води від домішок урану.

Ключові слова: катіонні флокулянти, коагулянти, рН, уран-вмістні шахтні води.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 2:40 pm

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СПОЛУК ФЕРУМУ В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ

Т. Є. Мітченко, Є. О. Орестов, З. В. Малецький

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: e.orestov@gmail.com

У статті наведено огляд особливостей фізико-хімічних перетворень різних форм феруму, типових для підземних вод. У якості чинників, що впливають на стан та вміст феруму, розглядаються: присутність окисників, рН, окисно-відновний потенціал, йонний склад води та присутність органічних сполук, передусім — гумінових речовин.

Ключові слова: ферум, окиснення, рН, окисно-відновний потенціал, гумінові речовини.

Скачати (PDF)

, , , ,
21.08.2011 at 7:20 pm

ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ ТИТАНОВИМ І АЛЮМІНІЄВИМИ КОАГУЛЯНТАМИ

УДК 541.18.046+628.16

А.В. Мамченко, Н. Г. Герасименко, Т.А. Пахарь

Інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України, м. Київ

e-mail: n_gera_56@ukr.net

Вивчена порівняльна ефективність титанілсульфату, сульфату алюмінію (СА), основного сульфату (ОСА 2,0) і основного хлориду (5/6 ОХА) алюмінію при  дефторуванні води залежно від рН (8,0 – 6,3) і лужності.(5,0 – 2,0 ммоль/дм3). Проведені дослідження свідчать про вищу ефективність ОСА 2,0 і 5/6 ОХА порівняно з СА в процесі видалення фтору, а цілеспрямоване зниження рН і лужності забезпечує зниження витрати реагентів разом з отриманням питної води необхідної якості. Показано, що використання титанілсульфату як коагулянту в процесі дефторування води є безперспективним.

Ключові слова: дефторування води, коагулянти, рН, зниження витрати реагентів.

Скачати (PDF)

, , ,
28.09.2010 at 12:51 pm