Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ВІД УРАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАТІОННИХ ФЛОКУЛЯНТІВ


Ю.А.Омельчук1, Е.В.Рудковська1, М.Д.Гомеля2

1 – Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

2 – Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

e-mail: ruda_lena@mail.ru

У роботі проведено оцінку ефективності очищення води від урану катіонними флокулянтами і коагулянтами, такими як РІКС-А0, Полвак-68, сульфат алюмінію, сульфат заліза (II). Вивчено процеси очищення уран-вмістних шахтних вод в залежності від типу і дози реагенту і коагулянту, визначено вплив рН середовища на ефективність очищення води від урану, розроблені умови досягнення повного очищення води від домішок урану.

Ключові слова: катіонні флокулянти, коагулянти, рН, уран-вмістні шахтні води.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 2:40 pm

ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ ТИТАНОВИМ І АЛЮМІНІЄВИМИ КОАГУЛЯНТАМИ

УДК 541.18.046+628.16

А.В. Мамченко, Н. Г. Герасименко, Т.А. Пахарь

Інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України, м. Київ

e-mail: n_gera_56@ukr.net

Вивчена порівняльна ефективність титанілсульфату, сульфату алюмінію (СА), основного сульфату (ОСА 2,0) і основного хлориду (5/6 ОХА) алюмінію при  дефторуванні води залежно від рН (8,0 – 6,3) і лужності.(5,0 – 2,0 ммоль/дм3). Проведені дослідження свідчать про вищу ефективність ОСА 2,0 і 5/6 ОХА порівняно з СА в процесі видалення фтору, а цілеспрямоване зниження рН і лужності забезпечує зниження витрати реагентів разом з отриманням питної води необхідної якості. Показано, що використання титанілсульфату як коагулянту в процесі дефторування води є безперспективним.

Ключові слова: дефторування води, коагулянти, рН, зниження витрати реагентів.

Скачати (PDF)

, , ,
28.09.2010 at 12:51 pm