Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИЛУЧЕННЯ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ДЕЙТЕРІЮ, ТРИТІЮ І КИСНЮ З ВОДИ

УДК 539.182.2:543.42.062

О.В. Мосін, І. Ігнатов

e-mail: mosin-oleg@yandex.ru

2 – Науково-дослідний центр медичної біофізики, Софія, Болгарія

У даній статті розглянуто теоретичні та науково-практичні питання очищення питної води від важких ізотопів – D, T і 18О. Проведені власні дослідження авторами ізотопних ефектів дейтерію в клітинах різних біологічних об’єктів мікробного, рослинного і тваринного походження, в результаті зроблено висновок про комплексний багатофакторний впливі дейтерію на організм. Дано конструкції апаратів, що дозволяють отримувати воду зі зниженим на 5-30% вмістом дейтерію. Наведено власні та наявні в науковій літературі дані щодо позитивного впливу води зі зниженим вмістом дейтерію на організм.

Ключові слова: дейтерій, тритій, кисень-18, “важка” вода, “легка” вода.

Скачати (PDF)

, , , ,
22.07.2013 at 8:23 am

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ЇХ КОНДИЦІЮВАННЯ

УДК 034. (477): 628. 1

І.С. Єзловецька

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ

honch@iccwc.kiev.ua 

На прикладі вибраних ділянок річкових басейнів обґрунтовано і апробовано використання трьох основних підходів до оцінки якості води поверхневих джерел питного водопостачання за гігієнічними і екологічним критеріями. Розглянуто специфіку умов формування якості річкових вод вибраних водних об’єктів. Оцінено їх сучасний стан і ступінь екологічного благополуччя за інтегральними показниками. Встановлено можливість використання цих водних об’єктів як потенційних джерел питного водопостачання сільського населення. Виявлено необхідність прогнозування якості води в басейнах досліджуваних річок залежно від гідрологічних періодів. Визначено пріоритетні показники якості води, які потребують застосування спеціальних технологічних прийомів кондиціювання. Запропоновано перелік сучасних методів обробляння природних вод для коригування вмісту забруднюючих речовин.

Викладений в статті досвід використання сучасних підходів до оцінки якості природних вод при розробленні спеціальних технологічних прийомів їх кондиціювання рекомендовано для створення багатоступеневих технологічних схем водопідготовки з переважанням біологічних і фізичних методів обробляння і запобіганням утворення побічних продуктів знезаражування.

Ключові слова: якість води, гігієнічні і екологічні критерії, пріоритетні показники, методи обробляння води.

Скачати (PDF)

, , ,
19.07.2013 at 4:49 pm

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДОПРОВОДНОЇ ВОДИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД

УДК 614.777:628

С.В. Капранов, Г.Г. Кривуця

ДЗ «Алчевська міська санітарно-епідеміологічна станція Луганської області»,

КП “Алчевське виробниче управління водопроводно-каналізаційного господарства”,

м. Алчевськ

e-mail: Kapranova-volkova@rambler.ru 

В статті відображено сучасний стан проблеми забезпечення населення доброякісною питною водою. Виконано гігієнічну оцінку якості питної водопровідної води промислового міста Алчевська за багаторічний період. Встановлено, що основний ризик для здоров’я дитячого та дорослого населення у зв’язку із вживанням для пиття сирої води обумовлено ії високою загальною жорсткістю та мінералізацією, а також підвищеним вмістом в нїй сульфатів та хлоридів. Це, в основному, пов’язано з якістю води у джерелах централізованого питного водопостачання. Встановлено проблеми, що потребують першочергового впровадження заходів щодо поліпшення стану водопостачання та якості питної води.

Розроблено заходи щодо покращення якості питної води та профілактики захворювань дитячого та дорослого населення у зв’язку з впливом водного фактору.

Ключові слова: якість питної води, загальна жорсткість, сухий залишок, сульфати і хлориди.

Скачати (PDF)

, , ,
19.07.2013 at 4:40 pm

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПЕРХЛОРАТІВ У ВОДАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

УДК (614.777:546.135) 001.891

І.М. Андрусишина

ДУ ”Інститут медицини праці НАМН України”, м. Київ

e-mail: irina_andrei@voliacable.com 

У статті обговорюється проблема антропогенного забруднення перхлоратами (ПХ) водного середовища та наслідки їх впливу на здоров’я людини. Також критично розглянуті фізико-хімічні методи визначення перхлоратів, придатні для аналізу вод різного призначення. У роботі представлені результати пілотних досліджень по вивченню  вмісту перхлоратів у питній та природних водах м. Києва та деяких регіонів України. Приведено порівняльну оцінку визначення ПХ непрямим атомно-абсорбційним методом (ААС) та методом іонообмінної хроматографії (ІХ). Виявлено, що середній вміст ПХ у воді був вищим за норматив ЕРА у 4-400 разів по Києву та у 12-23 рази в деяких регіонах України. Показано переважне забруднення ПХ колодязної води. Встановлено високий вміст ПХ у природній воді східних регіонів України.  Отримані дані можуть бути використані при перегляді гігієнічних нормативів для ПХ у питній воді.

Ключові слова:  перхлорати, фізико-хімічні методи визначення, питна та природна вода.

Скачати (PDF)

, ,
19.07.2013 at 4:32 pm

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГЕНЕРАЦІЇ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ У ФІЛЬТРАХ ДООЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ

УДК 544.723:661.183.2:66-935.4

Л.А. Савчина

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ

e-mail: savchyna.l@gmail.com 

Найкращим сорбентом для вилучення природних органічних речовин з води є активоване вугілля переважно мезопористої структури. У роботі оцінено структурно-адсорбційні характеристики мезопористого вугілля КАУ, КАУ-ТФ та БАУ, яке тривалий час (більше трьох років) використовували в адсорбційних фільтрах з доочищення водопровідної води. Показано, що на поверхні активованого вугілля протікає спонтанна біорегенерація, викликана утворенням біоплівки при фільтруванні води у нестерильних умовах. Результатом цього процесу є відновлення адсорбційних параметрів вугілля, а саме: частка незайнятої загальної питомої поверхні АВ складає 61,1-82,9 % від початкової величини, частка незайнятого загального адсорбційного об’єму пор становить 59,0-87,2 %, тоді як величина незайнятої ефективної поверхні супермікро- та мезопор може досягати 69,3-98,2 %. Обробка зразків вугілля розчином гідроксиду натрію призводить до часткового вивільнення адсорбційного об’єму мікропор, особливо у нижніх за ходом води шарах вугільного завантаження. Спонтанна біорегенерація активованого вугілля при фільтруванні озонованої водопровідної води протікає більш ефективно порівняно з біорегенерацією при фільтруванні неозонованої води за умов однакового навантаження на АВ за органічною речовиною. Підвищення ефективності спонтанної біорегенерації після фільтрування попередньо озонованої водопровідної води обумовлено трансформацією молекул органічних речовин у форму, яка більш доступна для функціонування нативної біоплівки.

Ключові слова: активоване вугілля, біорегенерація, водопровідна вода, нативна біоплівка, елюентна регенерація.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.07.2013 at 4:24 pm

ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД

УДК 628. 33

Л.А. Саблій

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: larisasabliy@mail.ru

Наведено результати виробничих досліджень анаеробно-аеробного очищення стічних вод з високим вмістом органічних речовин при застосуванні волокнистих носіїв для іммобілізації мікроорганізмів, які показали, що використання запропонованої технології дозволяє досягнути високих показників окисної потужності біореакторів за ХСК, г/(м3∙добу), із зниженням по мірі очищення стічної води в системі анаеробно-аеробних біореакторів: для анаеробних І і ІІ, відповідно, – 6200 і 3400; для аноксидних І і ІІ, відповідно, – 800 і 400; аеробного – 100; при концентраціях іммобілізованої на носіях біомаси, г/дм3, в анаеробних умовах – 20-30, аноксидних – до 15 і аеробних – до 6.

На експериментально-виробничій установці одержано високі показники очищення стічної води: ефективність за ХСК становила 96-98,8%, за завислими речовинами – 98,5-99%, за амонійним азотом – 98-100%; концентрації в очищеній воді: ХСК – 19-66 мг/дм3, азоту амонійного – 0-0,49 мг/дм3, нітритів – 0,03 мг/дм3, нітратів – 15,8 мг/дм3, які відповідають встановленим нормам скиду у водойми.

Внаслідок виїдання бактеріальної частини біомаси гідробіонтами вищих трофічних ланок харчових ланцюгів, які утворюються в біоценозі біореакторів, відбувається зменшення кількості біомаси, збільшення її мінеральної частини (понад 50%) та зниження витрат коштів на обробку осадів.

Ключові слова: стічні води, біологічне очищення, біореактор, анаеробні умови, аеробні умови, носій іммобілізованих мікроорганізмів.

Скачати (PDF)

, , , , ,
19.07.2013 at 4:18 pm

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ДІЇ ІНГІБІТОРІВ ФОУЛІНГУ МЕМБРАН ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

УДК 628.161.3 

Є. О. Орестов, Т. Є. Мітченко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: e.orestov@gmail.com 

У статті наведено огляд фосфонатних сполук та полімерних похідних акрилової кислоти із різними функціональними групами — двох основних класів сучасних інгібіторів утворення фоулінгу мембранних елементів зворотного осмосу, які використовуються в процесах водопідготовки. Наведено короткі характеристики різних видів фоулінгу — колоїдного, органічного, неорганічного та біофоулінгу, особливу увагу приділено фізико-хімічним засадам процесу утворення кристалів малорозчинних солей із перенасичених розчинів та відкладення цих кристалів на поверхні мембрани (явище скейлінгу), а також чинникам, що впливають на скейлінг. Розглянуто основні механізми дії інгібіторів різних класів — пороговий ефект, ефект деформації та ефект диспергування. Проаналізовано фізико-хімічні чинники, що визначають ефективність дії інгібіторів за механізмом порогового ефекту. Подано перелік основних представників фосфонатних та полімерних реагентів, особливості, спектр та принцип дії, переваги і недоліки кожного, а також наведено основні сучасні комерційні антискаланти, що виготовляються із застосуванням цих реагентів. Представлено інформацію про форми та способи застосування сучасних антискалантних реагентів, зокрема, з використанням у якості носіїв реагентів різноманітних фільтрувальних матеріалів, передусім, йонообмінних смол.

Ключові слова: фоулінг, пороговий ефект, фосфонати, поліакрилати, зворотний осмос.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.07.2013 at 4:12 pm