Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ВИХІДНОЇ ВОДИ ЗА ДАНИМИ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ м. КИЄВА

УДК 628.147

Д. В. Чарний1, І. С. Кузмич2

1 – Інститут водних проблем і меліорації НААНУ,  м. Київ

e-mail:  dmitriych10@gmail.com

2 – Київський національний університет будівництва і архітектури  м. Київ
e-mail: egor_ks@i.ua

Основне джерело водопостачання в Україні – це  води найбільших річок. У зв’язку із трендом кліматичних змін відбуваються характерні зміни якості води у головних джерелах водопостачання. Як наслідок,  відбуваються зміни у характері розвитку фітопланктону, що призводить до ускладнення роботи існуючих станцій водопідготовки. В даній статті проаналізовані багаторічні спостереження за станом якості води Київського водозабору за період активної вегетації фітопланктону. Було вивчено дані з 2006 по 2011 роки, а для порівняння були взяті роки до початку температурного стрибка (з 1983 по 1985 роки). Проаналізовано взаємозв’язки кольоровості, мутності, фітопланктону та його складових, температури, біогенних елементів. За основу взяті кореляційні зв’язки між кожним з елементів, які наведені у вигляді кореляційних матриць. Зроблено перевірку одержаних даних на відповідність нормальному закону розподілу. Кореляція визначалась за методами Пірсона та Спірмена. Спираючись на отримані кореляції, визначено вимоги до очисних споруд у відповідності до існуючого температурного тренду. Одним з головних висновків є необхідність підвищення бар’єрної здатності споруд для затримки фітопланктону, марганцю, розчинних органічних речовин, колірності та забезпечення спроможності таких споруд до аерації вихідної води.

Ключові слова: фітопланктон, кореляція, температура, нітрати, нітрити, кисень, водопостачання, рН, мутність, колірність.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , ,
19.07.2013 at 3:58 pm

ВОДА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ

УДК 504.064+582.288

М.М. Саприкіна1, А.В. Руденко2, Н.М. Макодай1, В.В. Гончарук1

1- Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ

2- Інститут урології АМН України, м. Київ

e-mail: saprikinam@yandex.ru

Виявлено опортуністичні мікроміцети в поверхневих водоймах та водопровідній воді. Показано присутність грибів роду Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium як в поверхневих водоймах, в межах від 3 КУО/100 см3 до 10 КУО/100 см3, так і у водопровідній воді, численність котрих коливається від 2 КУО/100 см3 до 5 КУО/100 см3. Відмічено домінування дріжджеподібних форм мікроміцетів, а саме Candida albicans, Rhodotorula glutines і т.п. в межах від 1·102 КУО/100 см3 до 1·10КУО/100 см3 в поверхневих водоймах і до 50 КУО/100 см3 в водопровідній воді. Встановлено вплив температури, органічних речовин на кількісний ріст мікроміцетів.

Ключові слова: поверхневі води, водопровідна вода, моніторинг, мікроміцети, санітарно-показові мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.07.2013 at 3:46 pm

ГІДРОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БІОРЕАКТОРІВ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД

УДК 628. 33

Л. А. Саблій

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: larisasabliy@mail.ru

З метою забезпечення необхідного масообміну розроблено нові конструкції анаеробних і аеробних біореакторів, обладнаних волокнистими носіями для іммобілізації мікроорганізмів. Конструктивною особливістю анаеробного біореактора є влаштування системи перемішування за допомогою насоса, рециркуляційного трубопроводу і перфорованої труби, яка розташована вісесиметрично з циліндричним корпусом біореактора. Особливістю розроблених конструкцій  аеробних біореакторів є розташування вісесиметрично до циліндричного корпуса споруди перфорованого трубопроводу для підведення повітря, забезпечення інтенсивного масообміну між стічною водою і гідробіонтами, іммобілізованими на носіях, та підтримання в завислому стані частинок вільноплаваючого мулу. Для цих конструкцій запропоновано модель розрахунку параметрів ламінарного потоку.

Розроблена математична модель дає можливість розрахувати конструктивні елементи біореакторів: розміри споруди, діаметр і довжину перфорованого трубопроводу, розміри перфорації при проектуванні, реконструкції чи будівництві станцій для очищення стічних вод за анаеробно-аеробною технологією з іммобілізованим на волокнистих носіях гідробіоценозом мікроорганізмів.

Ключові слова: стічні води, біологічне очищення, біореактор.

Скачати (PDF)

, ,
19.07.2013 at 3:38 pm

ВИДАЛЕННЯ ЗІ СТІЧНИХ ВОД РЕЧОВИН, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГОРМОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАДИЦІЙНИХ ВОДООЧИСНИХ МЕТОДІВ

УДК 628.3

Р. Месарош1, Ш. Барань1,2

1 – Університет Мішкольца, Інститут хімії, 3515 Мішкольц-Эдьєтемварош, Венгрія,

2 – Закарпатський Угорський Інститут ім. Ференца Ракоци II , Берегово, Закарпатськa область, Україна

e-mail: sbarany@uni-miskolc.hu

 Стаття присвячена огляду літератури з проблеми очистки питних та промислових стічних вод від речовин, що впливають на гормональну систему живих істот (речовини типу «ЕДС»). Наведені склад/структура найбільш типових сполук, що впливають на гормональний баланс людини та їхня класифікація, описані шляхи попадання зазначених речовин в оточуюче середовище. Дано короткий аналіз труднощів аналітичного визначення ЕДС – речовин. Критично розглянуті основні методи видалення даних забруднювачів з вод різного походження: коагуляція, адсорбція на активованому вугіллі, окислення озоном і хлором, біологічні і мембранні методи. Список літератури містить 25 посилань.

Ключові слова: речовини, гормональна система, живі організми, склад і класифікація, стічні води, очищення, коагуляція, адсорбція, активоване вугілля, деструкція, озон, хлор, біологічне очищення, мембранні методи.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , , , , , ,
19.07.2013 at 3:22 pm

МАГНІТНА ОБРОБКА ВОДИ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ

УДК 621.313:628.164

О. В. Мосін 

ФДБОЗ ВПО “Московський державний університет прикладної біотехнології”

м. Москва, Росія

  e – mail: mosin-oleg@yandex.ru

У статті приводиться огляд перспективних сучасних напрямів і підходів щодо практичної реалізації протинакипної магнітної обробки води в теплоенергетиці і суміжних галузях промисловості, в т.ч. у водопідготовці, для усунення накипоутворення (карбонатні, хлоридні і сульфатні солі Ca2+, Mg2+, Fe2+ і Fe3+) в теплообмінній апаратурі, трубопроводах і сантехнічних системах. Розглянуті принципи фізичної дії магнітного поля на воду, параметри фізико-хімічних процесів, що протікають у воді, і поведінку солей жорсткості, розчинених в воді, що піддається магнітній обробці. Показано, що дія магнітного поля на воду носить комплексний багатофакторний характер. Приведені конструктивні особливості промислових апаратів магнітної обробки води на постійних і електромагнітах – гідромагнітних систем (ГМС), магнітних перетворювачів і магнітних активаторів води. Приведена ефективність використання апаратів магнітної обробки води у водопідготовці.

Ключові слова:  вода, магнітна обробка, жорсткість води.

Скачати (PDF)

, ,
19.07.2013 at 3:01 pm

РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ Mn2+ З ВОДИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СОРБЕНТА-КАТАЛІЗАТОРА

УДК 628.161.2:546.71

Н.М. Чернова, О.В. Мамченко

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ, Україна

e-mail: notochka@ukr.net

Застосування нового сорбента-каталізатора в технології очищення води від сполук марганцю дозволяє отримувати якісну воду на рівні сучасних вимог. В роботі проаналізовано вплив сольового фону двозарядних іонів сульфату кальцію та магнію на умови експлуатації сорбента-каталізатора в статичних умовах. Встановлено, що як однозарядні іони хлориду натрію, так і двозарядні іони жорсткості впливають на залишковий вміст сполук марганцю в рідкій фазі. Суттєвий вплив на видалення сполук марганцю з води при використанні сорбента-каталізатора здійснюють двозарядні іони жорсткості. Підтверджене явище вилуговування карбонатів кальцію та калію зі складу сорбента-каталізатора. Зі збільшенням часу контакту розчину з сорбентом-каталізатором значення його рН зростає в область оптимальних для вилучення сполук марганцю значень. Експериментальні дані задовільно описуються запропонованою теоретичною моделлю з емпірично підібраними коефіцієнтами. Теоретична модель дозволяє розраховувати вплив рН, насиченості розчину киснем повітря та солевмісту води на її очищення від сполук марганцю при застосуванні сорбента-каталізатора.

Ключові слова: сорбент-каталізатор, солевміст, двозарядні іони, іони жорсткості, іонна сила розчину, теоретична модель.

Скачати (PDF)

, , , , ,
19.07.2013 at 2:31 pm