Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

РОЛЬ РН ТА СОЛЕВМІСТУ ВОДИ ПРИ ЇЇ ОЧИЩЕННІ ВІД СПОЛУК МАРГАНЦЮ НА СОРБЕНТІ-КАТАЛІЗАТОРІ

УДК 628.161.2:546.71

О.В. Мамченко, Н. М. Чернова

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ

e-mail: notochka@ukr.net

 

Запропоновано спосіб очистки природної води на сорбенті-каталізаторі, синтезованому на основі марганцевої руди. Проаналізовано вплив сольового фону хлориду натрію на ефективність роботи сорбента-каталізатору в статичних умовах. Визначено, що солевміст та рН розчину впливають на залишкову концентрацію сполук марганцю в очищеній воді. Отримано рівняння, яке описує вплив цих факторів. Очищення води з високим солевмістом варто проводити за підвищених значеннях рН, допустимих для питної води.

Ключові слова: сорбент-каталізатор, солевміст, хлорид натрію, pH, іонна сила розчину, кисень.

Скачати (PDF)

, , , , ,
20.11.2012 at 1:41 pm

ГІГІЄНІЧНІ І МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДІОКСИДУ ХЛОРУ ЯК ЗАСОБУ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ (АНОНС МОНОГРАФІЇ)

УДК  628.162:613.34.:502.65+546.132

А.В. Мокієнко, Н.Ф. Петренко, А.І. Гоженко

ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, м. Одеса

e-mail: natand@breezein.net

У роботі представлений аналіз гігієнічних і медико-екологічних аспектів застосування діоксиду хлору як засобу знезараження води. Показано, що діоксид хлору забезпечує епідемічну безпечність питної води внаслідок високої віруліцидної, бактерицидної і мікоцидної дії і є токсикологічно нешкідливим як у контексті впливу на організм лабораторних тварин, так і стосовно гідробіонтів при скиданні знезаражених стічних вод.

Ключові слова: вода, знезараження, діоксин хлору, гігієнічні і медико-екологічні аспекти.

Скачати (PDF)

, , , ,
20.11.2012 at 1:37 pm

ЗНЕШКОДЖЕННЯ БІОЦИДІВ В ПРОМИСЛОВІЙ ВОДОПІДГОТОВЦІ

УДК 628.161

Terry M. Williams, Heather R. McGinley, Paul L. Wood

Dow Microbial Control, The Dow Chemical Company

Промислові біоциди використовуються для регулювання мікробного забруднення в різноманітних промислових системах водокористування, включаючи системи охолодження, виробництво паперу, видобутку нафти і мембранні технології. Як правило, програми біоцидної обробки розробляються з метою досягнення оптимальних результатів, виходячи з умов навколишнього середовища, законодавчих вимог, ефективності і витрат. До числа серйозних проблем, пов’язаних з використанням біоцидів, відноситься скидання оброблених стоків (наприклад, продувки) в системи водопідготовки чи в природні водойми. Законодавчі нормативи також впливають на кількість біоцидів, яку допускається скидати в навколишнє середовище. У багатьох випадках біоциди слід ефективно знешкоджувати або нейтралізувати перед тим, як скидати стоки. У даній статті міститься огляд конкретних методик знешкодження різних окислюючих і неокислюючих біоцидів, що знаходять повсякденне широке застосування, а також представлені приклади даних лабораторних та польових випробувань.

Ключові слова: водопідготовка, біоцид, знезараження, окислювач, неокислюючий продукт, ізотіазолон, глутаровий альдегід, дибромнітрілопропіонамід, ДБНПА, бронопол, тетракис (гідроксиметил)фосфонію сульфат, ТГФС, хлор, бром.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , , , , , ,
20.11.2012 at 1:34 pm

РОЗРОБЛЕННЯ НАНОФІЛЬТРАЦІЙНИХ МЕМБРАН З АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ МЕТОДОМ „LAYER BY LAYER” З ВИКОРИСТАННЯМ ГУАНІДИНВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ

УДК 541.18

 

В.В. Коновалова, Г.А. Побігай, С. Г. Бартош, А.Ф. Бурбан, М. Л. Брюнінг*

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ

*Мічиганський державний університет, США

e-mail: vita@ukma.kiev.ua

З метою посилення боротьби з біозабрудненням, нанофільтраційні мембрани були отримані шляхом модифікування промислових ультрафільтраційних полісульфонових мембран методом „layer by layer”. Поліелектролітний комплекс утворювався почерговим нанесенням поліаніону – полістиренсульфонату та полігуанідину або полібігуанідину як полікатіонних біоцидних полімерів. Модифікування мембран підтверджено методом ІЧ-спектроскопії та дзета-метрії. Досліджено антибактеріальні та транспортні характеристики модифікованих мембран.

Ключові слова: біозабруднення мембран, нанофільтрація, „layer by layer”, модифікування мембран, полігексаметиленгуанідин.

Скачати (PDF)

, , , ,
20.11.2012 at 1:31 pm

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІММОБІЛІЗОВАНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

УДК 628.3

В.С. Жукова, Л.А. Саблій

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

e-mail: larisasabliy@mail.ru

Запропоновано і досліджено анаеробно-аеробну технологію очищення стічних вод від сполук азоту, яка передбачає застосування іммобілізованих на капроновому волокнистому носії мікроорганізмів і забезпечує високі ефекти очищення за амонійним азотом – 96-98,6%, концентрації нітратів і нітритів в очищеній воді - у відповідності до  норм скиду у природні водойми. В результаті очищення стічних вод утворюється мала кількість осаду – 0,2-0,4 г/(м3∙доб) з високою мінеральною часткою 38-48%.

Ключові слова: стічні води, сполуки азоту, іммобілізовані мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, ,
20.11.2012 at 1:28 pm

ДО РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНОСУ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ВІДСТІЙНИКУ

УДК 628.334.5:519.6

М.М. Біляєв1, О. К. Нагорна2

1 – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна

2 – ДВУЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»

e-mail: ek_n@i.ua

На базі розробленої 2D чисельної моделі виконано розрахунок вертикального відстійнику. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та моделі потенційного руху. Наводяться результати обчислювального експерименту.

Ключеві слова: чисельне моделювання, вертикальний відстійник, CFD модель.

Скачати (PDF)

, ,
20.11.2012 at 1:08 pm