Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

МАСОПЕРЕНОС У ФІЛЬТРАХ З НЕОДНОРІДНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

УДК 628.387

А. А. Нестер, С. В. Демчик

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

e-mail: nester111@yandex.ru

Запропоновано метод розрахунку фільтрів з неперервно неоднорідним завантаженням. Проведені конкретні розрахунки для найбільш типових залежностей кінетичного коефіцієнта від діаметра гранул.

Ключові слова: неперервно неоднорідне завантаження, друковані плати, фільтрувальні елементи.

Скачати (PDF)

, ,
19.11.2012 at 4:27 pm

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ХЛОРУ ЯК ЗАСОБУ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ (ГІГІЄНІЧНІ І МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)

УДК  628.162:613.34.:502.65+546.132

А.В. Мокієнко, Н.Ф. Петренко, А.І. Гоженко

ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, м. Одеса

e-mail: natand@breezein.net

У роботі представлений аналіз гігієнічних і медико-екологічних аспектів застосування хлору як засобу знезараження води. Порівняльна оцінка ризиків при споживанні зараженої патогенними мікроорганізмами питної води і тієї ж води, що містить хлоровані побічні продукти, свідчить про пріоритетність забезпечення епідемічної безпечності при знезараженні.

Ключові слова: хлор, знезараження, хлоррезистентність, хлоровані побічні продукти.

Скачати (PDF)

, , ,
19.11.2012 at 4:11 pm

АНАЛІЗ СТАТИКИ І ДИНАМІКИ ОБМІНУ ІОНІВ РІЗНОГО ЗАРЯДУ

УДК 66.011 : 544.726

А. Л. Концевой, С. А. Концевой, О. О. Таргонська

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

kontsev@xtf.kpi.ua

Запропоновано математичні моделі статики і динаміки обміну двозарядних іонів на однозарядні та методи їх розв‘язку в Excel (статика процесу) і Mathcad (статика і динаміка процесу). Обґрунтовано рівняння початкового розподілу концентрації вздовж фільтра. Проведено комп‘ютерний експеримент, результати якого відображають особливості обміну іонів різного заряду. Адаптовано метод характеристик для аналізу розповсюдження хвиль концентрацій двозарядного іону у фільтрі. Показано формування «обривного» фронту концентрацій, виникаючого у випадку опуклих ізотерм іонного обміну, в залежності від величини константи іонного обміну. Запропонована модель передбачає варіювання технологічними і конструктивними параметрами в якості вихідних даних з метою вивчення їх впливу на показники процесу обміну.

Ключові слова: іонний обмін, ізотерма обміну, заряд іону, математична модель, динаміка рівноважного обміну, фронт концентрацій.

Скачати (PDF)

, , , , ,
19.11.2012 at 4:00 pm

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДЕСТРУКЦІЇ АКТИВНОГО МУЛУ В БІОХІМІЧНОМУ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД

УДК 628.35: 556.115

Ю.М. Садова, А.О. Дичко

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ

е-mail: L-y@mail.ru

З метою інтенсифікації процесу біохімічного очищення стічних вод використовують методи деструкції активного мулу. Експериментальні дослідження підвищення ефективності очищення з використанням деструктованої біомаси в аеробних та анаеробних умовах показують позитивні результати. У статті розглянутий вплив хімічної та механічної дезінтеграції, термолізу мулу на процес очищення та проаналізовано можливість використання вказаних методів для отримання біогазу.

Ключові слова: стічні води, активний мул, деструкція біомаси, аеробні, анаеробні умови, біогаз.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.11.2012 at 3:51 pm

ЕКОЛОГІЧНА І ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД І ВІДКРИТИХ ВОДОЙМИЩ У ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ БІОТЕСТУВАННЯ

УДК 628.3.034.2

К.С. Бальбухов, С.В. Капранов

ТОВ «Еко-тест», ДЗ “Алчевська міська санітарно-епідеміологічна

станція Луганської області”, м. Алчевськ

e-mail: balkiser@gmail.com

Виконана гігієнічна і екологічна оцінка з використанням методу біотестування на дафніях якості виробничих стічних вод великого металургійного підприємства, що відводяться у відкриті водоймища, і водних об’єктів.

Згідно з результатами досліджень, гостра летальна токсичність (відсоток загиблих дафній – 100%) характерна тільки для стічних вод цеху переробки шлаку, що містять високі концентрації сірководню і сульфідів.

Розроблені рекомендації з моніторингу і охорони вод.

Ключові слова: біотестування, токсичність, дафнії, стічні води і відкриті водоймища.

Скачати (PDF)

, , ,
19.11.2012 at 3:46 pm

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ОЧИСТКИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

УДК 628.35

Д. В. Чарний

Інститут водних проблем і меліорації НААНУ,  м. Київ

e-mail: dmitriych10@gmail.com

 

На прикладі реконструкції очисних споруд Узинського водопроводу наведено обгрунтування використання в системах водопідготовки біологічних чинників для знезалізнення, видалення наднормових азотних сполук та сполук кремнію з підземних вод. Показано області доцільності використання біологічних систем знезалізнення в залежності  від рН, Еh, rH.

Ключові слова: знезалізнення, діаграми Пурбе, залізоорганічні сполуки, залізобактерії, біологічне знезалізнення, окисно-відновлювальний потенціал, редокс потенціал, кремній.

Скачати (PDF)

, , , , , , ,
19.11.2012 at 3:41 pm

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ТЕОРІЯ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС (ПОВІДОМЛЕННЯ 2)

УДК 66.066.3+544.022.822:66-94.941

А.К. Запольський

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

e-mail: tnrtazht@xtf.kpi.ua

З позицій нової фізико-хімічної теорії очищення води коагулюванням, запропонованої автором, розглянуто теоретичні основи гідролізу коагулянтів та процес коагуляції різних забрудників природної води з метою отримання води питної кондиції.

Розглянуто вплив температури, значення рН, йонного складу, перемішування, додавання флокулянтів і каламутників на процес коагулювання. Проаналізовані різні способи подачі коагулянтів в очищувану воду. Особлива увага приділена контактному коагулюванню, яке дозволяє суттєво інтенсифікувати процес підготовки питної води, знизити витрати реагентів та покращити якість очищуваної води.

Ключові слова: коагуляція, сульфат алюмінію, аквакомплекси, гідроксид алюмінію, іонний склад, контактна коагуляція.

Скачати (PDF)

, , , , ,
19.11.2012 at 3:36 pm