Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГІБРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДОМІШОК As (III) І As (V) У ВОДІ

З. Малецький, Т. Мітченко, Н. Макарова, О. Шевчук, Є. Коломієць

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

e-mail: mail@zahar.info

 В роботі проведено порівняльне дослідження сорбційних властивостей промислових і експериментальних гібридних сорбентів по відношенню до розчинених у воді арсеніт і арсенат іонів.

Встановлено, що основним фактором, що впливає на сорбційну ємність по відношенню до домішок миш’яку, є вміст заліза у фазі сорбенту. Гібридні сорбенту, отримані на основі відпрацьованих аніонообмінних смол і сполук заліза, набувають здатності видаляти з води обидві валентні форми домішок миш’яку.

Результати дослідження показали, що ступінь очищення води із застосуванням гібридних сорбентів відповідає ступеню очищення з використанням промислових матеріалів, у той час як за техніко-економічними показниками гібридні сорбенти в 2-2,5 рази ефективніші останніх.

Скачати (PDF)

13.08.2013 at 1:51 pm

РАКОПОДІБНІ ЯК БІОМАРКЕРИ ЗАБРУДНЕННЯ ЧОРНОГО МОРЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

УДК [(595.3:57.08):504.4.054:546.3]:001.818

А.В. Андрусишин1,3, В.П. Загоруй3, І.М. Андрусишина2

1,3 – Мала Академія наук України, Київ, Україна

2 – ДУ «Інститут медицини праці АМН України», Київ, Україна

3 – Спеціалізована середня школа №197 ім.Д.Луценка

e-mail: irina_andrei@voliacable.com

Донна фауна (зообентос) супраліторалі Чорного моря надзвичайно багата і різноманітна. Особливо численні –  молюски та ракоподібні. Останні виконують важливу роль в очищення прибережної зони моря, тому були обрані як тест-об’єкт. Дослідження проведене на ракоподібних і в якості порівняння на морській воді, водоростях і молюсках Чорного моря дозволило виявити нерівномірне накопичення важких металів, у водних гідробіонтів обумовлене їх місцем у трофічному ланцюзі. Отримані дані показують, що види десятиногих (Callinoctes sapidea) і рівноногих ракоподібних (Sphaeroma serratum) здатні накопичувати важкі метали інтенсивніше інших таксономічних груп морських гідробіонтів, що може бути результатом їх адаптації до існування в забруднених умовах середовища. Чутливість же ракоподібних типу Sphaeroma serratum до важких металів дає можливість використання їх у ролі біоіндикаторів забруднення прикордонних районів землі і моря  узбережжя Криму. Ключові слова: важкі метали, біомаркери, ракоподібні супраліторалі.

Скачати (PDF)

, ,
06.07.2012 at 1:15 pm

БЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ КОН-ТАКТУ З ПИТНОЮ ВОДОЮ

УДК 628.143.678.743.22]:[613.32:546.815

С. Є. Катаєва

Інститут післядипломної освіти, м. Київ

Національній університет харчових технологій, м. Київ

e-mail: lana@ipdo.kiev.ua

Великогабаритні пластмасові вироби перед введенням їх в експлуатацію повинні підлягати обов’язковому відмиванню водопровідною водою протягом від 1 до 3-х діб. На основі одержаних експериментальних даних нами розроблені алгоритми прогнозування регламентації застосування полімерних матеріалів і виробів з них у практиці господарсько-питного водопостачання.

Ключові слова: пластмасові вироби, господарсько-питне водопостачання, полімерні матеріали.

Скачати (PDF)

, ,
06.07.2012 at 1:12 pm

РОЗРАХУНОК ПОВІТРЯВСМОКТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ В НАПІРНИХ ВОДОЗНЕЗАЛІЗНЮВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ

УДК 628.1

Т. П.Хомутецька, П. Д.Хоружий, О. В.Рубан

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ

e-mail: itsk@bigmir.net

У статті розглянуто фактори, що впливають на ефективність видалення заліза з підземних вод, описано конструкцію повітрявсмоктувальної системи напірної водознезалізнювальної установки і наведено методику її розрахунку.

Ключові слова: знезалізнення води, напірна установка, засмоктування повітря, ежектор, п’єзометричний напір.

Скачати (PDF)

, , , ,
06.07.2012 at 1:08 pm

СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА СКОРОЧЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

УДК 628.33

Л. Ф. Долина

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ

e-mail: tatjana.gajun@gmail.com

У статті описана одна з  сучасних  технологій  для  обробки та скорочення  осадів  стічних  вод. Осад, що утворюється  в  процесі  очищення  стічних вод (сирий,надлишковий активний мул тощо), повинен піддаватися обробці, що забезпечує можливість його  утилізації  або  складування, а також зводить до мінімуму його вплив  на  навколишнє  середовище.  Запропонований спосіб зменшення кількості осаду, а саме надлишкового активного мулу (забезпечує його скорочення на 40-80%), може впроваджуватися безпосередньо в технологію обробки стічних вод, а не в  обробку осадів, що є дуже важливим і  перспективним процесом.

Ключові слова: надлишковий активний мул,  очищені  стічні води, озонатор, знезараження, концентрація, токсичні речовини, мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, , , , , ,
06.07.2012 at 1:05 pm

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ВИНОСУ ГІДРОКСИДУ ЗАЛІЗА ІЗ ЗАСИПКИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ

УДК 628.16

В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, С. О. Куницький, М. М. Меддур

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: Orlov_Valeriy@list.ru

Наведені результати впровадження технологічних схем знезалізнення з пінополістирольними фільтрами. Вивчені процеси промивки пінополістирольної засипки в лабораторних і виробничих умовах. Показаний вплив на процес промивки різних типів нижніх розподільних систем, наведена кінетика вимивання забруднень із засипки та визначення тривалості промивки.

Ключові слова: знезалізнення, промивка фільтрів, пінополістирольні фільтри, розподільні системи, кінетика вимивання забруднень.

Скачати (PDF)

, , , ,
06.07.2012 at 1:01 pm

ФІЗИКО-ХІМІЧНА ТЕОРІЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ КОАГУЛЮВАННЯМ СУЛЬФАТОМ АЛЮМІНІЮ (ПОВІДОМЛЕННЯ 1)

УДК 66.066.3+544.022.822:66-94.941

А. К. Запольський

Житомирський національний агроекономічний університет, м. Житомир

e-mail: tnrtazht@xtf.kpi.ua

Автором запропонована нова фізико-хімічна теорія очищення води коагулянтами (зокрема сульфатом алюмінію). Вперше виказана думка, що гідратований йон алюмінію у твердому кристалогідраті сульфату (Al2(SO4)3*24H2O) знаходиться у вигляді димеру [Al2(H2O)24]6+. Останній в очищаємій воді за наявності достатнього лужного резерву зазнає гідролітичної полімеризації за схемою:

[Al2(H2O)24]6+ → [Al2(H2O)24(OH)2]4+ → [Al4(H2O)36(OH)6]6+ →

→ [Al6(H2O)36(OH)12]6+ → { [Al2(OH)6]3 [Al6(H2O)36(OH)12]2 }6+міцела→

агрегація міцел в кулеподібні агрегати і ланцюгові структури → пластівці.

Ключові слова : коагуляція, сульфат алюмінію, аквакомплекси, гідроксид алюмінію

Скачати (PDF)

, , ,
06.07.2012 at 12:57 pm