Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГІБРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДОМІШОК As (III) І As (V) У ВОДІ

З. Малецький, Т. Мітченко, Н. Макарова, О. Шевчук, Є. Коломієць

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

e-mail: mail@zahar.info

 В роботі проведено порівняльне дослідження сорбційних властивостей промислових і експериментальних гібридних сорбентів по відношенню до розчинених у воді арсеніт і арсенат іонів.

Встановлено, що основним фактором, що впливає на сорбційну ємність по відношенню до домішок миш’яку, є вміст заліза у фазі сорбенту. Гібридні сорбенту, отримані на основі відпрацьованих аніонообмінних смол і сполук заліза, набувають здатності видаляти з води обидві валентні форми домішок миш’яку.

Результати дослідження показали, що ступінь очищення води із застосуванням гібридних сорбентів відповідає ступеню очищення з використанням промислових матеріалів, у той час як за техніко-економічними показниками гібридні сорбенти в 2-2,5 рази ефективніші останніх.

Скачати (PDF)

13.08.2013 at 1:51 pm

ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ВИХІДНОЇ ВОДИ ЗА ДАНИМИ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ м. КИЄВА

УДК 628.147

Д. В. Чарний1, І. С. Кузмич2

1 – Інститут водних проблем і меліорації НААНУ,  м. Київ

e-mail:  dmitriych10@gmail.com

2 – Київський національний університет будівництва і архітектури  м. Київ
e-mail: egor_ks@i.ua

Основне джерело водопостачання в Україні – це  води найбільших річок. У зв’язку із трендом кліматичних змін відбуваються характерні зміни якості води у головних джерелах водопостачання. Як наслідок,  відбуваються зміни у характері розвитку фітопланктону, що призводить до ускладнення роботи існуючих станцій водопідготовки. В даній статті проаналізовані багаторічні спостереження за станом якості води Київського водозабору за період активної вегетації фітопланктону. Було вивчено дані з 2006 по 2011 роки, а для порівняння були взяті роки до початку температурного стрибка (з 1983 по 1985 роки). Проаналізовано взаємозв’язки кольоровості, мутності, фітопланктону та його складових, температури, біогенних елементів. За основу взяті кореляційні зв’язки між кожним з елементів, які наведені у вигляді кореляційних матриць. Зроблено перевірку одержаних даних на відповідність нормальному закону розподілу. Кореляція визначалась за методами Пірсона та Спірмена. Спираючись на отримані кореляції, визначено вимоги до очисних споруд у відповідності до існуючого температурного тренду. Одним з головних висновків є необхідність підвищення бар’єрної здатності споруд для затримки фітопланктону, марганцю, розчинних органічних речовин, колірності та забезпечення спроможності таких споруд до аерації вихідної води.

Ключові слова: фітопланктон, кореляція, температура, нітрати, нітрити, кисень, водопостачання, рН, мутність, колірність.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , ,
19.07.2013 at 3:58 pm

ВОДА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ

УДК 504.064+582.288

М.М. Саприкіна1, А.В. Руденко2, Н.М. Макодай1, В.В. Гончарук1

1- Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ

2- Інститут урології АМН України, м. Київ

e-mail: saprikinam@yandex.ru

Виявлено опортуністичні мікроміцети в поверхневих водоймах та водопровідній воді. Показано присутність грибів роду Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium як в поверхневих водоймах, в межах від 3 КУО/100 см3 до 10 КУО/100 см3, так і у водопровідній воді, численність котрих коливається від 2 КУО/100 см3 до 5 КУО/100 см3. Відмічено домінування дріжджеподібних форм мікроміцетів, а саме Candida albicans, Rhodotorula glutines і т.п. в межах від 1·102 КУО/100 см3 до 1·10КУО/100 см3 в поверхневих водоймах і до 50 КУО/100 см3 в водопровідній воді. Встановлено вплив температури, органічних речовин на кількісний ріст мікроміцетів.

Ключові слова: поверхневі води, водопровідна вода, моніторинг, мікроміцети, санітарно-показові мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, , , ,
19.07.2013 at 3:46 pm

ГІДРОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ БІОРЕАКТОРІВ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД

УДК 628. 33

Л. А. Саблій

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: larisasabliy@mail.ru

З метою забезпечення необхідного масообміну розроблено нові конструкції анаеробних і аеробних біореакторів, обладнаних волокнистими носіями для іммобілізації мікроорганізмів. Конструктивною особливістю анаеробного біореактора є влаштування системи перемішування за допомогою насоса, рециркуляційного трубопроводу і перфорованої труби, яка розташована вісесиметрично з циліндричним корпусом біореактора. Особливістю розроблених конструкцій  аеробних біореакторів є розташування вісесиметрично до циліндричного корпуса споруди перфорованого трубопроводу для підведення повітря, забезпечення інтенсивного масообміну між стічною водою і гідробіонтами, іммобілізованими на носіях, та підтримання в завислому стані частинок вільноплаваючого мулу. Для цих конструкцій запропоновано модель розрахунку параметрів ламінарного потоку.

Розроблена математична модель дає можливість розрахувати конструктивні елементи біореакторів: розміри споруди, діаметр і довжину перфорованого трубопроводу, розміри перфорації при проектуванні, реконструкції чи будівництві станцій для очищення стічних вод за анаеробно-аеробною технологією з іммобілізованим на волокнистих носіях гідробіоценозом мікроорганізмів.

Ключові слова: стічні води, біологічне очищення, біореактор.

Скачати (PDF)

, ,
19.07.2013 at 3:38 pm

ВИДАЛЕННЯ ЗІ СТІЧНИХ ВОД РЕЧОВИН, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГОРМОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАДИЦІЙНИХ ВОДООЧИСНИХ МЕТОДІВ

УДК 628.3

Р. Месарош1, Ш. Барань1,2

1 – Університет Мішкольца, Інститут хімії, 3515 Мішкольц-Эдьєтемварош, Венгрія,

2 – Закарпатський Угорський Інститут ім. Ференца Ракоци II , Берегово, Закарпатськa область, Україна

e-mail: sbarany@uni-miskolc.hu

 Стаття присвячена огляду літератури з проблеми очистки питних та промислових стічних вод від речовин, що впливають на гормональну систему живих істот (речовини типу «ЕДС»). Наведені склад/структура найбільш типових сполук, що впливають на гормональний баланс людини та їхня класифікація, описані шляхи попадання зазначених речовин в оточуюче середовище. Дано короткий аналіз труднощів аналітичного визначення ЕДС – речовин. Критично розглянуті основні методи видалення даних забруднювачів з вод різного походження: коагуляція, адсорбція на активованому вугіллі, окислення озоном і хлором, біологічні і мембранні методи. Список літератури містить 25 посилань.

Ключові слова: речовини, гормональна система, живі організми, склад і класифікація, стічні води, очищення, коагуляція, адсорбція, активоване вугілля, деструкція, озон, хлор, біологічне очищення, мембранні методи.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , , , , , ,
19.07.2013 at 3:22 pm

МАГНІТНА ОБРОБКА ВОДИ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ

УДК 621.313:628.164

О. В. Мосін 

ФДБОЗ ВПО “Московський державний університет прикладної біотехнології”

м. Москва, Росія

  e – mail: mosin-oleg@yandex.ru

У статті приводиться огляд перспективних сучасних напрямів і підходів щодо практичної реалізації протинакипної магнітної обробки води в теплоенергетиці і суміжних галузях промисловості, в т.ч. у водопідготовці, для усунення накипоутворення (карбонатні, хлоридні і сульфатні солі Ca2+, Mg2+, Fe2+ і Fe3+) в теплообмінній апаратурі, трубопроводах і сантехнічних системах. Розглянуті принципи фізичної дії магнітного поля на воду, параметри фізико-хімічних процесів, що протікають у воді, і поведінку солей жорсткості, розчинених в воді, що піддається магнітній обробці. Показано, що дія магнітного поля на воду носить комплексний багатофакторний характер. Приведені конструктивні особливості промислових апаратів магнітної обробки води на постійних і електромагнітах – гідромагнітних систем (ГМС), магнітних перетворювачів і магнітних активаторів води. Приведена ефективність використання апаратів магнітної обробки води у водопідготовці.

Ключові слова:  вода, магнітна обробка, жорсткість води.

Скачати (PDF)

, ,
19.07.2013 at 3:01 pm

РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ Mn2+ З ВОДИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СОРБЕНТА-КАТАЛІЗАТОРА

УДК 628.161.2:546.71

Н.М. Чернова, О.В. Мамченко

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ, Україна

e-mail: notochka@ukr.net

Застосування нового сорбента-каталізатора в технології очищення води від сполук марганцю дозволяє отримувати якісну воду на рівні сучасних вимог. В роботі проаналізовано вплив сольового фону двозарядних іонів сульфату кальцію та магнію на умови експлуатації сорбента-каталізатора в статичних умовах. Встановлено, що як однозарядні іони хлориду натрію, так і двозарядні іони жорсткості впливають на залишковий вміст сполук марганцю в рідкій фазі. Суттєвий вплив на видалення сполук марганцю з води при використанні сорбента-каталізатора здійснюють двозарядні іони жорсткості. Підтверджене явище вилуговування карбонатів кальцію та калію зі складу сорбента-каталізатора. Зі збільшенням часу контакту розчину з сорбентом-каталізатором значення його рН зростає в область оптимальних для вилучення сполук марганцю значень. Експериментальні дані задовільно описуються запропонованою теоретичною моделлю з емпірично підібраними коефіцієнтами. Теоретична модель дозволяє розраховувати вплив рН, насиченості розчину киснем повітря та солевмісту води на її очищення від сполук марганцю при застосуванні сорбента-каталізатора.

Ключові слова: сорбент-каталізатор, солевміст, двозарядні іони, іони жорсткості, іонна сила розчину, теоретична модель.

Скачати (PDF)

, , , , ,
19.07.2013 at 2:31 pm

РОЛЬ РН ТА СОЛЕВМІСТУ ВОДИ ПРИ ЇЇ ОЧИЩЕННІ ВІД СПОЛУК МАРГАНЦЮ НА СОРБЕНТІ-КАТАЛІЗАТОРІ

УДК 628.161.2:546.71

О.В. Мамченко, Н. М. Чернова

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ

e-mail: notochka@ukr.net

 

Запропоновано спосіб очистки природної води на сорбенті-каталізаторі, синтезованому на основі марганцевої руди. Проаналізовано вплив сольового фону хлориду натрію на ефективність роботи сорбента-каталізатору в статичних умовах. Визначено, що солевміст та рН розчину впливають на залишкову концентрацію сполук марганцю в очищеній воді. Отримано рівняння, яке описує вплив цих факторів. Очищення води з високим солевмістом варто проводити за підвищених значеннях рН, допустимих для питної води.

Ключові слова: сорбент-каталізатор, солевміст, хлорид натрію, pH, іонна сила розчину, кисень.

Скачати (PDF)

, , , , ,
20.11.2012 at 1:41 pm

ГІГІЄНІЧНІ І МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДІОКСИДУ ХЛОРУ ЯК ЗАСОБУ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ (АНОНС МОНОГРАФІЇ)

УДК  628.162:613.34.:502.65+546.132

А.В. Мокієнко, Н.Ф. Петренко, А.І. Гоженко

ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, м. Одеса

e-mail: natand@breezein.net

У роботі представлений аналіз гігієнічних і медико-екологічних аспектів застосування діоксиду хлору як засобу знезараження води. Показано, що діоксид хлору забезпечує епідемічну безпечність питної води внаслідок високої віруліцидної, бактерицидної і мікоцидної дії і є токсикологічно нешкідливим як у контексті впливу на організм лабораторних тварин, так і стосовно гідробіонтів при скиданні знезаражених стічних вод.

Ключові слова: вода, знезараження, діоксин хлору, гігієнічні і медико-екологічні аспекти.

Скачати (PDF)

, , , ,
20.11.2012 at 1:37 pm

ЗНЕШКОДЖЕННЯ БІОЦИДІВ В ПРОМИСЛОВІЙ ВОДОПІДГОТОВЦІ

УДК 628.161

Terry M. Williams, Heather R. McGinley, Paul L. Wood

Dow Microbial Control, The Dow Chemical Company

Промислові біоциди використовуються для регулювання мікробного забруднення в різноманітних промислових системах водокористування, включаючи системи охолодження, виробництво паперу, видобутку нафти і мембранні технології. Як правило, програми біоцидної обробки розробляються з метою досягнення оптимальних результатів, виходячи з умов навколишнього середовища, законодавчих вимог, ефективності і витрат. До числа серйозних проблем, пов’язаних з використанням біоцидів, відноситься скидання оброблених стоків (наприклад, продувки) в системи водопідготовки чи в природні водойми. Законодавчі нормативи також впливають на кількість біоцидів, яку допускається скидати в навколишнє середовище. У багатьох випадках біоциди слід ефективно знешкоджувати або нейтралізувати перед тим, як скидати стоки. У даній статті міститься огляд конкретних методик знешкодження різних окислюючих і неокислюючих біоцидів, що знаходять повсякденне широке застосування, а також представлені приклади даних лабораторних та польових випробувань.

Ключові слова: водопідготовка, біоцид, знезараження, окислювач, неокислюючий продукт, ізотіазолон, глутаровий альдегід, дибромнітрілопропіонамід, ДБНПА, бронопол, тетракис (гідроксиметил)фосфонію сульфат, ТГФС, хлор, бром.

Скачати (PDF)

, , , , , , , , , , , , ,
20.11.2012 at 1:34 pm

« Older Posts