Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ВИКОРИСТАННЯ БІОЦИДНИХ РЕАГЕНТІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ У ВОДОПІДГОТОВЦІ

УДК 628.161

М. О. Сусь, Т. Є. Мітченко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: msus87@gmail.com

Наведені огляд та класифікація сучасних біоцидних реагентів, що використовуються в процесах водопідготовки для знезараження води різноманітного призначення. Детально розглянуті особливості, спектр та принцип дії, переваги і недоліки кожного. Представлений перелік найвідоміших компаній, що займаються виробництвом та постачанням біоцидів для водопідготовки сьогодні .

Ключові слова: біоциди, окисні, неокисні, принцип дії, мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, , , ,
17.02.2012 at 1:37 pm

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН З ВОДИ МЕТОДОМ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ

УДК 628.16

Т. Є. Мітченко, О. М. Свєтлєйша

Національний технічний університет України “КПІ”, Київ

e – mail: aves_@rambler.ru

 

Метод ультрафільтрації набуває все більшого поширення в технологіях підготовки питної води і очищенні стічних вод, як самостійний, а також як стадія перед зворотним осмосом. Досвід експлуатації ультрафільтраційнних елементів показав їх високу ефективність для видалення завислих часток і мікробіологічних забруднень, тоді як ефективність знебварвлення і очищення води від органічних речовин, як правило, нижча від заявленої. Ця проблема актуальна для підготовки води річок дніпровського басейну, однією з особливостей якої є високий вміст гумінових речовин (5-16 мгО2/л). Підвищений вміст  гумінових речовин робить неможливим використання води в технологічних процесах, а також для питних цілей без попереднього очищення. У статті розглянуті основні шляхи збільшення ефективності видалення гумінових речовин на ультрафільтраційних мембранах і зниження ступеня негативної дії ГВ на мембранну поверхню, а саме: модифікації поверхні мембран, комбінації фізичних або хімічних методів з ультрафільтрацією.

Ключові слова: коагуляція, окислення, ультрафільтрація, гумінові речовини, модифікація поверхні мембрани.

Скачати (PDF)

, , , ,
17.02.2012 at 1:35 pm

КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ. ПОВІДОМЛЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ: КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДІОКСИДУ ХЛОРУ І ХЛОРУ

УДК 614.777 : 628.16

Н. Ф. Петренко, А. В. Мокієнко

ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, м. Одеса

e-mail: natand@normaplus.com

Представлені дані літератури і результати власних досліджень з комбінованого застосування діоксиду хлору та хлору при очищенні і знезаражуванні питної води. Обґрунтована оптимальність наступної технологічної схеми: окислення річкової води діоксидом хлору, коагуляція, фільтрація, знезараження хлором.

Ключові слова: вода, окиснення, знезараження, діоксин хлору, хлор, комбінування.

Скачати (PDF)

, , , , ,
17.02.2012 at 1:32 pm

ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНОЇ ТА КОЛЬОРОВОЇ ВОДИ НА КОНТАКТНИХ ТА БІОПРОЯСНЮВАЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНОЇ ТА КОЛЬОРОВОЇ ВОДИ НА КОНТАКТНИХ ТА БІОПРОЯСНЮВАЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ

УДК 628.1.16

В. О. Орлов, А. М. Орлова , Г. І. Туровська

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: Orlov_Valeriy@list.ru

Наведено теоретичні обґрунтування та результати досліджень з прояснення та знебарвлення природних малокаламутних та кольорових вод на контактних та біопрояснювальних фільтрах.

Ключові слова: контактне фільтрування, коагуляція, біологічне очищення, біопоглинач, носії біоценозу.

Скачати (PDF)

, , , ,
17.02.2012 at 1:14 pm

ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ СТАНУ ВОДОПОСТАЧАННЯ, ЯКОСТІ ПИТОЇ ВОДИ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

УДК 628.1 : 616-05

С. В. Капранов

ДЗ «Алчевська міська санітарно-епідеміологічна станція Луганської області», м. Алчевськ

e-mail: kapranova-volkova@rambler.ru

Виконано розробка уніфікованих показників та індикаторів стану водопостачання, якості питної воді та здоров’я населення з метою їх впровадження на різних рівнях в Україні. Вказані показники та індикатори необхідні для здійснення повсюдно застосування единих критерієв державного соціально-гігієгічного моніторингу (СГМ) за розділом «Питна вода та здоров’я населення» з наступною підготовкою та впровадженням комплексу заходів щодо покращення якості питної води, що використовується людиною, та стану здоров’я населення України.

Ключові слова: уніфіковані показники та індикатори, водопостачання, якість питної води.

Скачати (PDF)

, ,
17.02.2012 at 1:11 pm

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ФЕРОДОМІШОК У ВИПАДКУ ЗМІННОЇ ШВИДКОСТІ

УДК 628.113.2 : 66.067.1 + 517.95

А. Я. Бомба1, В. І Гаращенко2, А. П. Сафоник2, О. В. Гаращенко2

1 – Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

e-mail: abomba@ukr.net

2 – Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

e-mail: vigarashchenko@yandex.ru, safonik@ukr.net

 

Запропоновано математичну модель процесу магнітного осадження домішок у пористій фільтруючій загрузці, яка враховує зворотний вплив характеристик процесу (концентрації осаду) на параметри середовища за умов змінної вхідної швидкості . Побудовано алгоритм розв’язку відповідної нелінійної збуреної задачі типу «конвекція-масообмін». На цій основі проведено комп’ютерний експеримент, результати якого, зокрема, підтверджують відомий факт, що продуктивність роботи фільтра суттєво залежить від швидкості фільтрування. В рамках даної моделі передбачається можливість автоматизованого контролю процесу осадження домішок в намагніченій фільтруючій загрузці в залежності від вихідних даних водного середовища та швидкості фільтрування.

Ключові слова: фільтрування, магнітний фільтр, магнітна очистка, модель магнітного осадження, асимптотичні розв’язки, нелінійні задачі, зворотний вплив.

Скачати (PDF)

, , , , , ,
17.02.2012 at 11:52 am

АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРНОГО ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ, ОТРИМАНОГО ФІЗИЧНИМ ОСАДЖЕННЯМ З ПАРОВОЇ ФАЗИ

УДК 546.832+546.56 : 66-911.38.002.2

Л. А. Крушинська1, Я. А. Стельмах1, І. М. Андрусишина2, І. О. Голуб2, В. Ф. Горчев3

1 – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона,  Київ

2 – ДУ «Інститут медицини праці  АМН України, Київ

3 – Інститут біохімії  ім.А.В.Палладіна НАН України, Київ

e-mail: krushinskaya@paton-icebt.kiev.ua, irina_andrei@voliacable.com

У роботі вивчено сорбційні властивості порошків наноструктурного оксиду алюмінію, отриманого осадженням з парової фази на підкладку у діапазоні температур 100-650 °С, по відношенню до позитивно заряджених іонів металів та негативно заряджених іонів неметалів з різними іонними і атомними радіусами.

Порівняльне дослідження адсорбційної здатності наноструктурного оксиду алюмінію в залежності від структурних характеристик отриманих матеріалів показало, що вони адсорбують переважно позитивно заряджені іони металів. Виявлено високу сорбційну здатність порошків наноструктурного оксиду алюмінію в тих випадках, коли радіус іона або атома був більший. У той же час встановлено, що адсорбція аніонів не залежить від структури оксиду алюмінію.

Показано, що наноструктурний оксид алюмінію здатний адсорбувати і утримувати на своїй поверхні як іони металів, так і неметалів, що робить його перспективним матеріалом для очищення води.

Ключові слова: наноструктурний оксид алюмінію, адсорбція, АЕС-ІЗП аналіз, рН, радіус атомів та іонів металів та неметалів.

Скачати (PDF)

, , , ,
17.02.2012 at 11:47 am