Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ГІДРОДИНАМІЧНОГО ОЧИЩУВАЧА ТИПУ “ЦИЛІНДР В ЦИЛІНДРІ”

В. Г. Чебан

Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

e-mail: edvik2010@yandex.ua

Представлений метод розрахунку самоочисного гідродинамічного очищувача типу “циліндр в циліндрі”, що базується на тривалому досвіді проектування діючих у вітчизняній і зарубіжній промисловості гідродинамічних очищувачів рідин від твердих забруднень в потоці.

Ключові слова: гідродинамічний очищувач, “циліндр в циліндрі”, технічна вода, тверді забруднення.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 3:10 pm

МАГНІТНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ГРАНУЛЬОВАНОЇ ЗАГРУЗКИ МАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ

В. І. Гаращенко1, І. М. Астрелін2, О. В. Гаращенко1

1 – Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне.

e-mail: vigarashchenko@yandex.ru

2 – Національний технічний університет України „КПІ”, м.Київ.

e-mail: i.m.astrelin@xtf.kpi.ua

 

Досліджені магніто-фільтраційні властивості композиційної гранульованої загрузки магнітних фільтрів. Показано, що величина середньої індукції в об’ємі загрузки залежить від співвідношення мас гранул феромагнетика і феримагнетика. Встановлено, що величина залишкової намагніченості композиційної загрузки в 2-3 рази менша від відомої кулькової загрузки. Показано вплив напруженості зовнішнього магнітного поля на величину коефіцієнта осадження.

Ключові слова: феромагнітна загрузка, магнітне осадження, фільтрація.

Скачати (PDF)

, ,
13.09.2011 at 3:07 pm

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЖИТОМИРЩИНИ

І. В. Захаркевич1, А. К. Запольський2

1 – Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ,

2 – Національний університет харчових технологій, м. Київ

e-mail: innashum27@gmail.com

Особливе місце у забрудненні навколишнього середовища займає радіоактивне забруднення. Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС радіоактивно забрудненими виявилися території багатьох областей України. У даній статті подані результати дослідження радіаційної забрудненості підземних вод Житомирської області, а також зазначені проблеми, пов’язані із цим забрудненням.

Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, радіоактивне забруднення, підземні води.

Скачати (PDF)

, ,
13.09.2011 at 3:03 pm

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ CЕРЕДHЬОГО ВМІСТУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У ПИТНІЙ ВОДІ И ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ

С. В. Капранов1, Л. Є. Підлипенська2

1 – ДЗ «Алчевська міська санітарно-епідеміологічна станція Луганскої області»,

2 – Донбаський державний технічний університет (ДонДТУ), м. Алчевськ

e-mail: lida.podlipensky@gmail.com

Розроблена методика и запропонована формула  розрахунку середніх концентрацій хімічних речовин та їх сполучень у питній воді, водних об’єктах, а також інших середовищах  за умовою виявлення величин нижче чутливості методу (НЧМ). В основі даного підходу лежить урахування частоти зустрічаємості результатів лабораторних досліджень, що оцінені як НЧМ, у загальній сукупності отриманих даних. Виконано математичне обґрунтування доцільності застосування вищевказаної методики та формули.

Запропонована методика  може бути використана для розрахунку повного реального навантаження на організм людини хімічних елементів (в тому числі, металів) та їх сполук, що необхідно для розробки та впровадження заходів щодо захисту середовища життєдіяльності та здоров’я населення.

Ключові слова: вода та інші середовища життєдіяльності, методика розрахунку середніх концентрацій хімічних речовин, організм людини.

Скачати (PDF)

, ,
13.09.2011 at 3:00 pm

РЕАГЕНТНЕ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЮМІНІЙМІСТКИХ КОАГУЛЯНТІВ

Т. О. Шаблій, О. В. Голтвяницька, В. С. Камаєв, М. Д. Гомеля

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: tania1@voliacable.com

В роботі приведено результати по визначенню ефективності алюмініймістких коагулянтів при пом’якшенні води. Показано, що при застосуванні вапна, соди та лугу ефективність пом’якшення води низька. При застосуванні основних реагентів з алюмініймісткими коагулянтами ступінь пом’якшення зростає в 2 ÷ 8 разів при невисоких значеннях залишкової лужності. Ефективність процесу залежить від витрати та співвідношення реагентів.

Ключові слова: реагентне пом’якшення води, ступінь пом’якшення, алюмініймісткі коагулянти, вапно.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 2:56 pm

АЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ

В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП),

м. Рівне

e-mail: Orlov_Valeriy@list.ru

В статті розглянуті питання впливу заліза на організм людини, форми його існування у воді, методи видалення. Відзначено особливості об’ємного та контактного знезалізнення підземних вод. Наведені експериментальні дані ефективності роботи аераційних пристроїв.

Ключові слова: залізо, знезалізнення, аерація, окислення, фільтрування.

Скачати (PDF)

, , , ,
13.09.2011 at 2:54 pm

ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ВОДОПІДГОТОВЧИХ УСТАНОВОК ПРИ ОБРОБЦІ ПРОДУВНИХ ВОД ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ

В.О. Кишневський, Е.В. Кишневський, О.М. Малиновський, І.Д. Шуляк

Одеський Національний політехнічний університет «ОНПУ», м. Одеса

Email: twf61@yandex.ru

У статті проаналізовані можливі гібридні схеми водопідготовки з установкою зворотного осмосу (УЗО) для очищення теплоносіїв в енергетиці. Розглянута можливість застосування принципу Internally staged design (ISD) у гібридній схемі водопідготовки. Проведено порівняльний аналіз гібридних схем водопідготовки продувних вод оборотних систем охолодження (ЗСО) з повною утилізацією відпрацьованих регенераційних розчинів іонітових фільтрів та концентрату УЗО.

Ключові слова: фільтрат, концентрат, пермеат, селективність, додаткова вода, інгібування, циркуляційна вода.

Скачати (PDF)

, , , , , ,
13.09.2011 at 2:51 pm

ДО РОЗРАХУНКУ ВОДНО-ХІМІЧНИХ РЕЖИМІВ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ З ВИПАРОВУВАЛЬНИМИ ОХОЛОДЖУВАЧАМИ

Є. В. Кишневський,  В. О. Кишневський,  В. В. Чиченин

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

e-mail: twf61@yandex.ru

Викладено метод прогнозування сольового складу зворотних систем охолодження з випаровувальними охолоджувачами (градирнями). Показано, що при використанні існуючих методів розрахунку і прогнозування похибка може складати 7% та більше.

Ключові слова: охолодження, градирня, водно-хімічний режим, зворотні системи охолодження.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 2:43 pm

ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ВІД УРАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАТІОННИХ ФЛОКУЛЯНТІВ


Ю.А.Омельчук1, Е.В.Рудковська1, М.Д.Гомеля2

1 – Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

2 – Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

e-mail: ruda_lena@mail.ru

У роботі проведено оцінку ефективності очищення води від урану катіонними флокулянтами і коагулянтами, такими як РІКС-А0, Полвак-68, сульфат алюмінію, сульфат заліза (II). Вивчено процеси очищення уран-вмістних шахтних вод в залежності від типу і дози реагенту і коагулянту, визначено вплив рН середовища на ефективність очищення води від урану, розроблені умови досягнення повного очищення води від домішок урану.

Ключові слова: катіонні флокулянти, коагулянти, рН, уран-вмістні шахтні води.

Скачати (PDF)

, , ,
13.09.2011 at 2:40 pm