Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИСТКИ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ РІДИН ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ФІЛЬТРІВ ЗІ ЗМІННИМИ ЗНАКОМ І ВЕЛИЧИНОЮ ЗАРЯДУ ПОВЕРХНІ

В. О. Шабловський1, А. В. Тучковська1, В. М. Бєляков2, С. Л. Василюк2

1 – Науково-дослідний інститут фізико-хімічних проблем Білоруського Національного Університету, м. Мінськ, Білорусія

2 – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, м. Київ, Україна

e-mail: shablovski@bsu.by

У роботі для вивчення впливу структурних та електрохімічних параметрів металокерамічних фільтрів на основі металевого титану в якості об’єктів були обрані культури бактерій Escherichia coli і Bacillus subtilis, а також дріжджові клітини Saccaharomyces cereviciae.

Встановлено, що процес електрофільтраціі протікає при невеликих значеннях різниці потенціалів на пористій металокерамічній мембрані і протиелектроді (- 1,5 В). При різниці потенціалів на електродах нижче 1,8 В протікає процес електрофільтраціі з інтенсивним осадженням бактеріальних клітин на фільтрі, при різниці потенціалів вище 1,8 В починається процес електролізу води, що супроводжується виділенням атомарного кисню на аноді і внаслідок цього стерилізацією водного колоїдно-дисперсного розчину мікроорганізмів.

Встановлено також, що грампозитивні бактерії фільтруються краще грамнегативних. Всі мікроорганізми добре відділяються від рідини, проте живі клітини утримуються краще мертвих, рухливі – краще нерухомих, паличкоподібні – краще сферичних.

Ключові слова: мікробіологічні рідини, металокерамічні фільтри, електрофільтрація, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Saccaharomyces cereviciae.

Скачати (PDF)

, , , , ,
21.08.2011 at 7:55 pm

ЕВРИКА: ВОДА ПИТНА

П. І. Гвоздяк

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

е-mail: gvozdyak@ukr.net

Тотальне забруднення поверхневих водойм – джерел питного водопостачання – побутовими, промисловими, сільськогосподарськими стічними і зливовими водами призводить до необхідності застосування різноманітних традиційних і новітніх методів обробки води. Кожна така технологічна процедура віддаляє якість води від “фізіологічної оптимальності”. Пропонується використовувати хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи виключно для відновлення якості зужитих (стічних) вод перед поверненням їх у відкриті водойми. Фізіологічно повноцінну воду потрібно готувати шляхом пропускання природної води першої категорії якості через повільні фільтри, заповнені завантаженням з іммобілізованими на ньому пробіотичними бактеріями.

Ключові слова: фізіологічно повноцінна вода, водопідготовлення, очищення стічних вод, повільні фільтри, іммобілізовані пробіотичні бактерії.

Скачати (PDF)

, , , ,
21.08.2011 at 7:52 pm

ВОДА В МІСТІ: ГІГІЄНІЧНИЙ АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Т. В. Стрікаленко

Одеський відділок  Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), м. Одесса

e-mail: alpha_water@mail.ru

 

У роботі проведено аналіз соціально-гігієнічних аспектів шляхів вирішення задачі оптимізації забезпечення питною водою населення м. Одеси  з використанням концепції ВООЗ/ООН «управління ризиками» у водопостачанні. За результатами власних досліджень та літературних джерел обґрунтована перспективність використання такого підходу для аналізу проблеми – в історичному аспекті, для оцінки нововведень та прогнозу ефективності їх використання.

Ключові слова: якість води, шляхи оптимізації водозабезпечення, концепція ВООЗ/ООН «управління ризиками» у водопостачанні.

Скачати (PDF)

, ,
21.08.2011 at 7:46 pm

ВИРОБНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД В БІОРЕАКТОРАХ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Л. А. Саблій, В. С. Жукова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

e-mail: larisasabliy@mail.ru

Стічні води, які утворюються на підприємствах харчової промисловості, містять високі концентрації сполук азоту,  в основному у вигляді амонійного. Пропонується анаеробно-аеробна технологія очищення стічних вод від сполук азоту на прикладі стічних вод солодового заводу. Біотехнологія реалізується в послідовно з’єднаних анаеробних та аеробних біореакторах з носіями для іммобілізації мікроорганізмів. Наведено експериментальні дані та конструктивні параметри установки. Рекомендована технологія дозволяє досягти високого ступеня очищення стічних вод від органічних сполук (86-95%)   та амонійного азоту (81-93%).

Ключові слова: стічні води, сполуки азоту, іммобілізовані мікроорганізми.

Скачати (PDF)

, ,
21.08.2011 at 7:42 pm

ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ГІДРОБІОНТАМИ ПРИ БІООЧИЩЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

Г. І. Васенков1, Т. П. Василюк1, В. М. Пазич1,  В. І. Максін2

1 – Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир,

2 – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

e-mail: tana300@rambler.ru , vimaksin@i.ua

Наведено результати досліджень накопичення важких металів у фітомасі та у кореневій системі водного гіацинту (Eichornia crassipes). Досліджено закономірності їх розподілу під час  процесів очищення стічних вод. Визгначено коефіцієнти переходу цинку, кадмію, міді та свинцю у рослини Ейхорнії.

Ключові слова: водний гіацинт, важкі метали, стічні води, очищення, коефіцієнт переходу.

Скачати (PDF)

, , , ,
21.08.2011 at 7:38 pm

АНАЕРОБНО-АЕРОБНЕ ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД

Л. А. Саблій

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: larisasabliy@mail.ru

Для очищення висококонцентрованих за органічною речовиною стічних вод запропонована ефективна технологія ступеневого анаеробно-аеробного очищення. Досліджено швидкості окислення органічних речовин, біомасу мікроорганізмів, іммобілізованих на носіях, на різних ступенях очищення.

Ключові слова: стічні води, біологічне очищення, біореактор, іммобілізовані мікроорганізми, швидкість окислення.

Скачати (PDF)

, , , ,
21.08.2011 at 7:33 pm

КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТРЕТЄ: КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ХЛОРУ З УФО АБО ОЗОНОМ

Н. Ф. Петренко, А. В. Мокієнко

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

e-mail: natand@normaplus.com

Представлено огляд даних літератури щодо комбінованого застосування хлору з ультрафіолетовим опроміненням (УФО) або озоном. Аналіз показав, що ефективність такого комбінування суттєво залежить від ряду умов, які можна розділити на дві групи: перша – оптимальність комбінування певних доз для УФО і хлору; друга – відмінність ступеню впливу рн і температури для озону і хлору на ефективність їх комбінування з УФО.

Ключові слова: вода, очищення, знезаражування, хлор, УФО, озон, комбінування.

Скачати (PDF)

, , , , , ,
21.08.2011 at 7:25 pm

ПІЛОТНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДИ ВІД ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН МЕТОДОМ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ З КОАГУЛЯЦІЄЮ

О. М. Свєтлєйша1, Т. Є. Мітченко1, І. М. Астрелін1, О. С. Лазарєв1, П. В. Стендер2, П. В. Козлов2

1 – Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ;

2 – ТОВ НВО «Екософт», м. Ірпінь

e-mail: aves_@rambler.ru

У статті представлені результати дослідження процесу кондиціонування дніпровської води з використанням комбінованої технології коагуляції – ультрафільтрації. Особливістю води річки Дніпро є високий вміст гуминовых речовин, що істотно знижує ефективність її кондиціонування, як з використанням традиційних технологій, так і методом ультрафільтрації. Проведені дослідження показали можливість підвищення якості очищеної води за показниками кольоровість і перманганатна окиснюваність при дозуванні коагулянта в потік до стадії ультрафільтрації.

Ключові слова: коагуляція, ультрафільтрація, гумінові речовини, оксихлорид алюмінію.

Скачати (PDF)

, , ,
21.08.2011 at 7:21 pm

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СПОЛУК ФЕРУМУ В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ

Т. Є. Мітченко, Є. О. Орестов, З. В. Малецький

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: e.orestov@gmail.com

У статті наведено огляд особливостей фізико-хімічних перетворень різних форм феруму, типових для підземних вод. У якості чинників, що впливають на стан та вміст феруму, розглядаються: присутність окисників, рН, окисно-відновний потенціал, йонний склад води та присутність органічних сполук, передусім — гумінових речовин.

Ключові слова: ферум, окиснення, рН, окисно-відновний потенціал, гумінові речовини.

Скачати (PDF)

, , , ,
21.08.2011 at 7:20 pm