Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ПРО СТРУКТУРУ ТА ДИНАМІКУ МОЛЕКУЛ В ЧИСТІЙ ВОДІ

УДК  539.55

Н. Т. Малафаєв

Харківський державний університет харчування і торгівлі, м. Харків

e-mail: ntmal@ukr.net

Для пояснення природи аномалій властивостей води запропонована нова модель взаємодій и динаміки молекул у воді в рамках теорії ефекту Яна – Телера. Показано, що головний внесок у властивості води вносять колективізовані лібраційні коливання молекул. Робота узагальнює літературні данні та попередні роботи автора.

Ключові слова: енергія активації, вигин водневого зв’язку, динаміка молекул, либраційні коливання, ефект Яна – Телера.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.11.2010 at 10:40 pm

КРИСТАЛІЗАЦІЇ СаСО3 З ВОДНИХ СИСТЕМ. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ

УДК: 541.133:628.187.12

В. З. Кочмарський

Національний університет водного господарства і природокористування (НУВГП),

м. Рівне

e-mail: as270@nuwm.rv.ua

Сформульоване кінетичне рівняння (к. р.) виділення СаСО3 з кальцій-гідрокарбонатних систем (КГКС). Форма к. р. та процеси у КГКС залежить від рН. У проміжку 6 < рН < 9.5 к. р. виражається через бікарбонатний індекс. Показано, що процес від початку масової кристалізації і до її завершення контролюється дифузією. На завершальній фазі процесу формується метастабільний стан КГКС.

Ключові слова: кінетичне рівняння, КГКС, бікарбонатний індекс, дифузія, метастабільний стан.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.11.2010 at 10:28 pm

СТАБІЛІЗАЦІЯ ВОДНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

УДК 541.1805

В. Ю. Третиник, В. О. Яременко, Т. В. Сіра

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, м. Київ

e-mail: buttya@mail.ru

 

Розглянуто питання по механізму стабілізації природних дисперсних систем при обробці ПАР та високомолекулярними сполуками. Розвинуто уявлення про переважаючий вплив структурно – механічного фактору в процесах стабілізації алюмосилікатних дисперсій. Визначені відмінності в кінетиці адсорбції макромолекул КМЦ, ОЕЦ, КМОЕЦ із водних розчинів на монтморилоніті, які дозволяють більш суттєво розглянути природу сорбційної взаємодії. Показано особливості стабілізації силікатних суспензій низькомолекулярними ПАР та полімерами. При сорбції низькомолекулярних ПАР спостерігається формування мономолекулярного шару навколо частинок дисперсної фази та проявлення полімолекулярної адсорбції. У порівнянні з ними сорбція макромолекул незначна і здійснюється у вигляді сегментів. По результатам проведених досліджень одержано патент України. Розроблено склад термосолестійких бурових суспензій на основі КМЦ та її похідних, які успішно пройшли дослідно-промислові випробування на площадях  ВО «Укрнафта» та ВО «Туркменгазпром».

Ключові слова: водні дисперсійні системи, поверхнево-активні речовини (ПАР), водорозчинні полімери, карбоксиметилцелюлоза (КМЦ), оксиетилцелюлоза (ОЕЦ), карбоксиметилоксиетилцелюлоза (КМОЕЦ), структурно-механічні властивості, кінетика адсорбції, коагуляція.

Скачати (PDF)

, , , , , , , ,
28.11.2010 at 10:25 pm

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНОГО РЕАГЕНТА НЕОКИСЛЮВАЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ СТІЧНИХ ВОД ТА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УДК  628.3

Т.Ю.Нижник

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: taren8@gmail.com

Наведено результати використання полімерного реагенту неокислювальної дії («Акватон»: poly-(hexamethylene diamine, guanidinium hydrochloride) – EU; полігексаметилен гуанідин гідрохлорид – RU) для обробки стічних вод та створення системи оборотного водопостачання підприємства. Показано, що використання реагенту «Акватон» дозволило отримати необхідне очищення води та попередити мікробіологічний ріст у системі та утворюваному осаді.

Ключові слова: “Акватон”, стічні води, ефективна очистка, оборотне водопостачання, мікробіологічний ріст.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.11.2010 at 10:22 pm

СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ДВОХСТАДІЙНОЇ МЕМБРАННОЇ СИСТЕМИ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ МОРСЬКОЇ ВОДИ

УДК 628.16

С. С. Шоботов, О. О. Квітка, З. В. Малецький

Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

e-mail: mail@zahar.info

 

В статті розглядаються питання оптимізації промислових систем демінералізації морської води із застосуванням мембранних технологій. Використовуючи існуючу математичну модель мембранного розділення та сучасні методи оптимізації, виконано пошук оптимальної структури та робочих параметрів двохстадійної системи при різних умовах її функціонування. Аналіз отриманих результатів оптимізації дозволив виявити економічну доцільність застосування двохстадійної архітектури процесу мембранної демінералізації для морської води різного солевмісту.

Ключові слова: мембранні технології, структурна оптимізація, приведені витрати, моделювання мембранних процесів.

Скачати (PDF)

, , ,
28.11.2010 at 10:20 pm

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАСТОСУВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА ВОДИ ВИСОКОЇ ЧИСТОТИ

УДК 628.1.038+541.18+541.67

С. П. Висоцький1, В. І. Кочеренщук2

1 – Автомобільно-дорожний інститут державного вищого навчального закладу “ДонНТУ”,

2 – ТОВ “ДонАКВАТЕХ”, м. Донецьк

 

Приведений огляд існуючих методів отримання води високої чистоти в промислових умовах. Показано, що електроіонітна технологія є альтернативою використання ФЗД. Проведений аналіз способів підвищення ефективності стадії доочистки води у фільтрах змішаної дії. Встановлена кореляція між величиною заряду частинок іонітів і ступенем розширення шару завантаження змішаної шихти іонітів. Встановлений критерій вибору оптимальних умов розділення суміші іонітів при проведенні регенерації фільтрів змішаної дії. Приведені результати досліджень умов розділення суміші катіоно- і аніонообмінних смол на дослідній установці.

Ключові слова: виробництво води високої якості, мембранна очистка, електроіонітна технологія, фільтр змішаної дії, розділення іонічного завантаження.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.11.2010 at 10:19 pm

БІОЛОГІЧНЕ ВИЛУЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ ІЗ РІЧКОВОЇ ВОДИ

УДК  544.72+628.16

Л. І. Глоба1, К. А. Окаєвич2, П. І. Гвоздяк1.

1 – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України, м. Київ

2 – Дніпровська водопровідна станція, м.Київ

Встановлена можливість суттєвого покращення якості річкової води вилученням із неї біологічним способом більше 75% загального органічного вуглецю. Показано, що біоконвеєрна технологія вилучення із води органічних домішок і отримання біологічно стабільної води потребує подальшого вивчення.

Ключові слова: річкова вода, загальний органічний вуглець, біологічне вилучення.

Скачати (PDF)

, ,
28.11.2010 at 9:15 pm