Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОСПОЖИВАННЯ

УДК 628.16:658.512:681.5

Г.О.Статюха, А.М.Шахновський, Я. Єжовський*, А.Єжовська *, О.О.Квітка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” , м. Київ

e-mail: ArcadyShakhn@mail.ru

*RzeszówUniversityofTechnology, DepartmentofChemicalandProcessEngineering, Poland

e-mail:  ichjj@prz.edu.pll

Робота присвячена деяким практичним аспектам проектування і промислового впровадження схем водоспоживання, водоочищення та водовідведення. У фокусі досліджень: застосування статистичного аналізу до вивчення зібраних на виробництві вихідних даних для модернізації схем водоспоживання, а також заснована на модельному підході оцінка доцільності впровадження схем водоспоживання у експлуатацію. Запропоновані підходи можуть бути застосовані на різних рівнях ієрархії технологічних схем водного господарства промислового підприємства.

Ключові слова: схема водоспоживання, оптимізація, промислове впровадження, підготовка даних, заснований на моделюванні сценарій.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 1:01 pm

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ААС ТА АЕС-ІЗП ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ВОДІ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

УДК 616:543.3.:546.137:001.5

І. М.Андрусишина, О. Г.Лампека, І.О.Голуб

Державна установа «Інститут медицини праці АМН України»,м.Київ

e-mail: irina_andrei@voliacable.com

Вивчено вміст 20-ти  хімічних елементів в питній і природній воді різних областей України. Виявлений найбільший вміст арсену, кальцію, кадмію, хлоридів, заліза, літію, свинцю в артезіанській і колодязній  водах. Вміст алюмінію, арсену, хлоридів, заліза і нікелю був найбільшим в природній воді. Як у питній,  так і в природній воді концентрація деяких есенційних елементів була достатньо низькою. Виявлені різнонаправлені зміни токсичних і есенційних елементів можуть несприятливо позначитися на здоров’ї населення і проявитись в порушеннях формування організмів водних гідро біонтів. Проведений порівняльний аналіз двох інструментальних методів ПААС і АЕС-ІЗП свідчить про високу інформативну  значимість методу АЕС-ІЗП в гігієнічній практиці.

Ключові слова: хімічні елементи, вода різного призначення, порівняльний аналіз, ААС, АЕС-ІЗП.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 1:01 pm

ЗАКОНОМІРНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ КОАГУЛЯЦІЙНОЇ ТА ОКИСНОЇ ОБРОБКИ СТІЧНИХ ВОД З РЕГЕНЕРАЦІЄЮ ОСАДІВ ВОДООЧИЩЕННЯ

УДК 628.543

І.В. Косогіна, І.М. Астрелін, А.О. Кухар

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

e-mail: kosogina@gala.net

Досліджено фізико-хімічні закономірності і механізм процесу комплексного коагуляційного та окисного очищення стічних вод, забруднених поверхнево-активними речовинами та барвниками. Виявлено основні закономірності регенерації цінних компонентів осадів, які утворюються після комплексної обробки стічних вод. Встановлено високу ефективність використання регенерованого розчину коагулянту для знебарвлення типових стічних вод у поєднанні зі свіжим розчином феруму (II) сульфату.Ступінь знебарвлення залишається високим протягом чотирьох рециклів і перевищує 90% при дозі Fe 120 мг/дм3.

Ключові слова: комплексна коагуляція, окисне очищення, стічні води, ПАР, осад.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 12:58 pm

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ISD ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІДВОСТУПЕНЕВОЇЗВОРОТНООСМОТИЧНОЇУСТАНОВКИ

УДК 628.165 : 66.081

П.В.Стендер1, В.Р.Поляков1, П.В.Козлов1, Т.П.Одиноких2

1 – ТОВ НВО “Екософт”, 2 – ВАТ “ концерн Стирол”

e-mail: pstender@voda.com.ua

 

В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти впровадження принципу ISD, що базується на застосуванні комбінації мембранних елементів з різною селективністю та проникністю при проектуванні двоступеневих зворотноосмотичних установок. Описано досвід застосування принципу ISD, який було вперше впроваджено на Україні під час заміни 144 мембранних елементів в зворотноосмотичній установці, що експлуатується на одному з підприємств хімічної галузі. Виконані розрахунки декількох варіантів комбінацій зворотноосмотичних елементів для реконструкції діючої установки.

Досвід впровадження принципу ISD засвідчив його високу ефективність, а також показав можливість суттєвого підвищення продуктивності двоступеневих зворотноосмотичних установок за умов збереження високої якості перміату та зниження експлуатаційних витрат.

Ключові слова: зворотний осмос, мембранні елементи, принцип ISD, перміат, селективність.

Скачати (PDF)

, , , ,
28.09.2010 at 12:57 pm

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТМУ АЕС НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО І ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ВОДНО – ХІМІЧНОГО РЕЖИМУ З МОЖЛИВІСТЮ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОДІЙ І ЕКСПЕРТНОЮ СИСТЕМОЮ

УДК 621.311

М. А. Смалько1,  И. Ю.Добровольска2, В. Л. Михайловський1

1 – ТОВ “Енвітек”, 2 – ОП “Запорізька АЕС” державного підприємства національної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”, м. Енергодар

e-mail: vrhl3048@mgw.npp.zp.ua

Представлені результати щодо підвищення ефективності експлуатації тепломеханічного устаткування (ТМУ) АЕС з реакторами типу ВВЕР на основі створення єдиної комплексної системи автоматичного і лабораторного контролю водно-хімічного режиму (ВХР). Створення такої системи дасть можливість оперативно приймати рішення з оптимізації ведення ВХР і підтримці таких фізико-хімічних властивостей теплоносіїв, які б запобігали корозійним пошкодженням конструкційних матеріалів ТМУ і утворенню відкладень на їх поверхнях, тим самим підвищуючи безпеку і ефективність експлуатації устаткування АЕС.

Ключові слова: водно-хімічний режим, єдина комплексна система контролю, корозійні пошкодження.

Скачати (PDF)

, ,
28.09.2010 at 12:55 pm

ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ ТИТАНОВИМ І АЛЮМІНІЄВИМИ КОАГУЛЯНТАМИ

УДК 541.18.046+628.16

А.В. Мамченко, Н. Г. Герасименко, Т.А. Пахарь

Інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України, м. Київ

e-mail: n_gera_56@ukr.net

Вивчена порівняльна ефективність титанілсульфату, сульфату алюмінію (СА), основного сульфату (ОСА 2,0) і основного хлориду (5/6 ОХА) алюмінію при  дефторуванні води залежно від рН (8,0 – 6,3) і лужності.(5,0 – 2,0 ммоль/дм3). Проведені дослідження свідчать про вищу ефективність ОСА 2,0 і 5/6 ОХА порівняно з СА в процесі видалення фтору, а цілеспрямоване зниження рН і лужності забезпечує зниження витрати реагентів разом з отриманням питної води необхідної якості. Показано, що використання титанілсульфату як коагулянту в процесі дефторування води є безперспективним.

Ключові слова: дефторування води, коагулянти, рН, зниження витрати реагентів.

Скачати (PDF)

, , ,
28.09.2010 at 12:51 pm

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ З ВОДИ БІОЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ CЛАБКОКИСЛОТНИМ КАТІОНІТОМ

УДК 628.161.2:66.081

М. О. Сусь, Т. Є. Мітченко, Н. В. Макарова,

Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ

e-mail: msus87@gmail.com

Робота присвячена дослідженню механізму взаємодії полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) із слабкокислотним катіонітом та характеру впливу ряду факторів на сорбцію ПГМГ катіонітом для організації ефективного процесу видалення надлишку ПГМГ з води.

Встановлено, що ПГМГ взаємодіє з катіонітом за іонообмінним механізмом. Крім того, показано, що ефективність сорбції ПГМГ залежить від форми катіоніту та іонного складу води.

Ключові слова: ПГМГ, слабкокислотний катіоніт, механізм взаємодії, вплив факторів, ефективність сорбції.

Скачати (PDF)

, , , ,
27.09.2010 at 12:01 am

КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ СаСО3. КВАЗІРІВНОВАЖНА МОДЕЛЬ

УДК:541.123+628.196

В. З. Кочмарський

Національний університет водного господарства і природокористування,

м. Рівне

e-mail: as270@nuwm.rv.ua

 

Досліджено кінетику кристалізації СаСО3 з гідрокарбонатної системи (ГКС) при рН<10. Для моделювання процесів в ГКС використовувалось квазірівноважне наближення. Показано, що в такому наближенні стан ГКС повністю визначається двома параметрами – концентрацією СО2 та рН. Інші параметри та їх зміна у часі можуть бути розраховані за цими двома. Розрахунки порівнюються з дослідними даними вимірювань рСа, рСО2, рСО3 та рН. Показано, що інтенсивна кристалізація є суттєво нерівноважним процесом і квазірівноважні розрахунки адекватні дослідним даним лише на кінцевому етапі кристалізації.

Ключові слова: кристалізація, гідрокарбонатна система, квазірівноважна модель, нерівноважний процес.

Скачати (PDF)

, , ,
14.09.2010 at 5:25 pm