Вода і водоочисні технології

Науково-технічні вісті

Для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛІ

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті”

У журналі друкуються статті, що містять відомості про наукові досягнення і технічні розробки та відповідають тематичним рубрикам журналу.

У відповідності з постановою ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 до друку у спеціалізованих виданнях приймаються лише ті наукові статті, що містять наступні необхідні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок з актуальними і практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена дана стаття;
  • формулювання мети статті (постановка задачі);
  • викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки, що витікають з проведеного дослідження, і перспективи подальших пошуків в даному напрямку.

Загальні положення

Стаття подається в електронному вигляді (в форматі doc або docx) – електронною поштою за адресою: journal.wpt@gmail.com

Мова – англійська, українська, російська.

Подана стаття супроводжується:

  • анотацією з 150-200 слів тексту на російській, українській та англійскій мовах. Текст анотації повинен бути інформативним, змістовним (містити мету, методи та суть дослідження, резюме висновків), структурованим (слідувати логіці опису результатів у статті). Анотації російською, українською та англійською мовами повинні бути тотожні за змістом;
  • 4-6 ключовими словами англійською, українською та російською мовами;
  • Відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, посада та науковий ступінь, місце роботи, адреса, телефон, електронна пошта; окремо вказати автора, з яким редакція буде вести переписку та переговори) англійською, українською та російською мовами.

Невиконання правил оформлення рукопису є підставою для відхилення статті.

Вимоги до оформлення

Шрифт – Times New Roman розміром 12 пт в форматі Word для Windows з одинарним міжрядковим інтервалом без використання переносів.

Поля: верхнє, нижнє – 2.0, ліве – 2.5, праве – 1.5 см. Відступ першого рядка абзацу – 1.0 см.

У ТЕКСТІ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ АВТО-ПЕРЕНЕСЕННЯ!

Основні елементи статті розміщуються в такій послідовності: номер УДК (за станом на 2013 рік) або PACS, назва статті, ініціали і прізвища авторів, організація, місто, країна, анотація мовою оригіналу, ключові слова, текст статті.

Назви наукових статей повинні бути інформативними. У назвах статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі назв статей на англійську мову не повинно бути ніяких транслітерації з російської мови, крім неперекладних назв власних імен, приладів та ін об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг.

Прізвища авторів статей представляються в одній з прийнятих міжнародних систем транслітерації, наприклад, ISO 9
http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/iso-9/
або
http://ukrlit.org/transliteratsiia

У статті необхідно дотримуватися стандартної термінології, а при використанні нового терміну або абревіатури розшифровувати і пояснювати їх.

Розмірності всіх величин, використовуваних у статті, представляються в Міжнародній системі одиниць СІ.

Стаття повинна бути структурована (вступ, розділи статті, висновки, література).

Рисунки і таблиці розміщуються безпосередньо за текстом і мають наскрізну нумерацію, супроводжується посиланням в тексті.

Рисунки (лише чорно-білі) надаються в електронному вигляді окремими файлами (мінімум 150 dpi, 300 kbs, формати JPEG або TIFF).

Вимоги до оформлення списків літератури:

Перелік бібліографічних посилань складається в порядку згадування в тексті, де вони позначаються порядковим номером у квадратних дужках. На неопубліковані матеріали посилання не допускаються.

У статті англійською мовою при цитуванні англомовних видань, перекладених на українську або російську мову, дається посилання на оригінальне видання; при цитуванні джерел українською або російською мовою в кінці вказується (in Russian / in Ukrainian). Однак, якщо такі джерела мають переклад на англійську мову, вказуються вихідні дані англомовного видання.

ЯКЩО СТАТТЯ ПРЕДСТАВЛЕНА УКРАЇНСЬКОЮ АБО РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ, ТО НАВОДИТЬСЯ ДВА СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ.

Перший (ЛІТЕРАТУРА) і другий (REFERENCES) списки літератури дублюють один одного і оформлені відповідно до наступного зразка:

Для книг, монографій:

ЛІТЕРАТУРА
REFERENCES
Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость – Москва.: Мир. – 1984. – с. 310. Gregg S. J., Sing K. S. W.: Adsorption, Surface Area and Porosity. 2. (London: Academic Press, 1982).
Yang R. T. Adsorbents: Fundamentals and Applications.1 edition – NY, Wiley-Interscience, 2003, – 424 p. Yang R. T. Adsorbents: Fundamentals and Applications. 1 edition (NY: Wiley-Interscience, 2003).
Салдадзе К.М., Копылова-Валова В.Д. Комплексообразующие иониты (комплекситы). – М.: Химия, 1980. – 336 с. Saldadze K.M., Kopylova-Valova V.D. Complex-forming ionites. (Moskow: Khimiya, 1980). [In Russian].

Для журнальних статей:

ЛІТЕРАТУРА
REFERENCES
Schirmer M.-L., Melzer A., Ritzenhofen L. et al. A new concept for cosmetic wastewater treatment by a suitable classification and separation system // Desal. Water Treat. – 2017. – V. 71. – P. 85-94. doi: 10.5004/dwt.2017.20489 Schirmer M.-L., Melzer A., Ritzenhofen L., Nagel M., Tränckner J. A new concept for cosmetic wastewater treatment by a suitable classification and separation system. Desal. Water Treat. 2017. 71: 85. doi: 10.5004/dwt.2017.20489
Сазонова В.Ф., Перлова О.В., Перлова Н.А., Поликарпова А.П. Сорбция соединений урана (VI) на поверхности волоктистого анионита из водных растворов // Коллоидный журнал. – 2017. – Т.79. – №: 2 . – С. 219-226. Sazonova V. F., Perlova O. V., Perlova N. A., Polikarpov A. P. Sorption of uranium(VI) compounds on fibrous anion exchanger surface from aqueous solutions. Colloid J. 2017. 79 (2). 270. doi: https://doi.org/10.15407/hftp08.01.044
Солдаткина Л. М., Заврічко М.А. Адсорбція аніонних барвників на стеблах кукурудзи, модифікованих поліаніліном: кінетика та термодинамічні дослідження // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2017. – Т.8. – №: 1. – С. 44-55. Soldatkina L.M., Zavrichko M.A. Adsorption of anionic dyes on corn stalks modified by polyaniline: kinetics and thermodynamic studies. Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. 2017. 8(1): 44. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.15407/hftp08.01.044

Автореферати дисертацій:

ЛІТЕРАТУРА
REFERENCES
Пономарьова Л.М. Композициційні іонообмінники на основі катіообмінних смол та гідроксофосфату цирконію: автореф. дис. канд. хіміч. наук. 02.00.04 / Ін-т Загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 2013. – 20 с. Ponomarova L.N. Ph.D (Chem.) Thesis. (Kyiv, 2013). [in Ukrainian].

Тези конференцій:

ЛІТЕРАТУРА
REFERENCES
Бондарь Ю.В., Богачева Д.О., Кузенко С.В. Новые композиционные волокна для селективного выделения радионуклидов из загрязненных вод. ХХІV Щорічна наукова конф. ІЯД НАНУ, Київ 10-13 квітня 2017р.: Ін-т ядерн. дослідж. – С. 218. ISBN 978-966-02-8203-2 Bondar Y.V., Bogacheva D.O., Kuzenko S.V. New composite fibers for selective extraction radionuclides from contaminated water. XXIV Annual scientific conference Institute of Nuclear. Resear. NASU. (10-13 April, Kyiv) 2017. – Р.218. ISBN 978-966-02-8203-2 [In Russian]

Патенти:

ЛІТЕРАТУРА
REFERENCES
Пат. UA 112333 U. Спосіб стабілізації наночастинок оксиду цинку на поверхні оксиду магнію. Діденко О.З., Стрижак П.Е., Космамбетова Г.Р. – Опубл. 2016. Patent UA 112333 U. Didenko O.Z., Strizhak P.E., Kosmambetova G.R.Method of stabilization of nanoparticles of zinc oxide on the surface of magnesium oxide. 2016.
Пат. 2286207 РФ. МПК B01J20/02 , B01J20/26. Плавающий сорбционно-активный полимерный сорбент для очистки водных сред от радионуклидов цезия. Ананьева Т. А. Гончаров Б.В., Доильницын В. А., Кузнецов А. Ю., Пахомов П. М., Хижняк С. Д., Гончарова А. Б. – Опубл. 2006. Patent RF 2286207. Ananieva T.A., Goncharov B.V., Doilnitsyn V.A., Kuznetsov A. Yu., Pakhomov P.M., Khizhnyak S.D., Goncharova A.B. Floating sorption-active polymer sorbent for purification water solution from cesium radionuclides. 2006.
US Pat. 5492881 A. Sorbent system. Charles M. Diamond. – Опубл. 1996. Patent US 5492881 A. Charles M. Diamond. Sorbent system. 1996.

Інше:

ЛІТЕРАТУРА
REFERENCES
ДСТУ 7525: 2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. [Введен 02.01.2015] Drinking water. Requirements and methods of quality control. [DSTU 7525 : 2014]

ЛIТЕРАТУРА і REFERENCES оформляють у вигляді списків, які йдуть один за іншим.

За зміст і достовірність опублікованої в журналі інформації несуть відповідальність автори наданих матеріалів. Думка авторів може не збігатися з думкою членів редколегії.